velikost textu

Dezinformace jako téma mediální výchovy a jeho integrace do výuky společenských věd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dezinformace jako téma mediální výchovy a jeho integrace do výuky společenských věd
Název v angličtině:
The Disinformation as a Topic of Media Education and Its Integration into the Teaching Humanities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Tošnarová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Samek, M.A.
Id práce:
212471
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — základy společenských věd (N AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dezinformace, mediální výchova, média, mediální gramotnost, manipulace, kritické myšlení, občanský a společenskovědní základ
Klíčová slova v angličtině:
disinformation, fake news, media education, media, media literacy, manipulation, basics of civics and social sciences, critical thinking
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem dezinformací a představuje je jako aktuální a důležitý koncept současného mediálního diskurzu. Počáteční část práce popisuje dezinformace a zasazuje je do kontextu souvisejících mediálních pojmů. Práce se dále věnuje popisu možných důsledků působení médií a potažmo dezinformací na člověka a společnost. Součástí práce je i popis postupů, jak s dezinformacemi pracovat, a jak dezinformace poznat a odlišit je od seriózních informací. Téma dezinformací je v práci zasazeno do kontextu médií a mediální výchovy a je popsán vliv, který mají média včetně dezinformací na člověka a jeho proces socializace. Zmíněny jsou principy, na jejichž základě lidský mozek snadno uvěří dezinformacím. Ve finální části práce je téma dezinformací popsáno v kontextu společenských věd a RVP ZV i RVP G. Akcentována je aktuálnost tématu i jeho důležitost pro mediální výchovu. V poslední kapitole jsou popsány aktuální projekty, které se zabývají dezinformacemi a jejich odhalováním, a které mohou být k užitku pedagogům i studentům. KLÍČOVÁ SLOVA dezinformace, mediální výchova, média, mediální gramotnost, manipulace, kritické myšlení, občanský a společenskovědní základ
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the topic of fake news, which is presented as a current and crucial issue of contemporary media discourse. In the initial part of the thesis, the notion of disinformation is described and embedded into the context of related media concepts. The thesis deals with introducing possible consequences of media and misinformation influence for individuals and society. Description of fake news uncovering and coping techniques is also presented. Furthermore, the topic of disinformation is introduced in the context of media and media education, and the influence of media, including fake news, on people and their process of socialization is depicted. Principles which lead the brain to believe misinformation are also covered. In the final part of the thesis, the topic of disinformation is described in relation to humanities and elementary and secondary education framework program. Moreover, the importance and current nature of the topic of fake news is accented in the thesis. The last chapter features educational projects and organizations which cover fake news and their detection, and which can be of use to students and teachers alike. KEYWORDS disinformation, fake news, media education, media, media literacy, manipulation, basics of civics and social sciences, critical thinking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Tošnarová 686 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Tošnarová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Tošnarová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Samek, M.A. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB