velikost textu

Překážky v socializaci dítěte předškolního věku s diagnózou diabetes mellitus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překážky v socializaci dítěte předškolního věku s diagnózou diabetes mellitus
Název v angličtině:
Obstacles in socializing a preschool child with a diagnosis of diabetes mellitus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristina Vopatová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
212460
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diabetes mellitus, inzulin, glukóza, glykémie, socializace
Klíčová slova v angličtině:
Diabetes mellitus, insulin, glucose, glycemia, socializaction
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zajímá o problematiku socializace dítěte v předškolním věku. Hlavním cílem je zjistit, s jakými problémy se při začleňování dětí s diagnózou diabetes mellitus 1. typu setkávají učitelé v mateřských školách, jak nemoc ovlivňuje postavení jednotlivých rodinných příslušníků a celkový status rodiny ve společnosti. Teoretická část práce popisuje základní charakteristiku diabetu, základy jeho léčby, komplikace, které mohou při diabetu nastat. Dále se teoretická část zabývá socializací předškolního věku a charakteristikou zařízení pro předškolní výchovu. Výsledky výzkumu, který se týká zkoumání určité dívky v konkrétní mateřské škole, by mohly být přínosné jak pro rodiče diabetických dětí, jež uvažují o nástupu dítěte do mateřské školy, tak i pro samotné učitele, které čeká přijetí dítěte s diabetem 1. typu do svého zařízení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is interested in the issue of socialization of a preschool child. The main goal is to find out the problems that kindergarten teachers encounter in integrating children with type 1 diabetes mellitus, how the disease affects the status of individual family members and the overall family status in society. The theoretical part describes the basic characteristics of diabetes, the basics of its treatment, the complications that can occur in diabetes. Furthermore, the theoretical part deals with socialization of preschool age and characteristics of pre-school education facilities. The results of the research on examining a certain girl in a particular kindergarten could be beneficial both to parents of diabetic children who are thinking of starting a child in kindergarten, and to the teachers themselves, who are waiting to receive a child with type 1 diabetes in their equipment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Vopatová 712 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Vopatová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Vopatová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 785 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB