velikost textu

Dokazování v civilním sporném řízení se zaměřením na zásadu projednací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokazování v civilním sporném řízení se zaměřením na zásadu projednací
Název v angličtině:
Evidence in civil contentious proceedings with regard to the accusatorial principle
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Linda Holanová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
212423
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
projednací zásada, zásady sporného řízení, dokazování, břemeno dokazování
Klíčová slova v angličtině:
accusatorial principle, principles of civil proceedings dealing with contentious cases, evidence proceedings, burden of proof
Abstrakt:
Dokazování v sporném civilním řízení se zaměřením na zásadu projednací Abstrakt Cílem diplomové práce bylo poskytnout ucelený přehled o interpretaci stěžejní zásady civilního sporného procesu – zásady projednací, podle které se řídí činnost procesních subjektů v rámci dokazování. Pod jejím vedením soudy zjišťují skutkový stav v rozsahu tvrzeném účastníky, neboť právě oni mají ve sporném řízení rozhodující úlohu. Rozvíjejí soudní řízení vzájemnými kontradiktorními aktivitami a nesou odpovědnost za zjištění skutkového stavu, neboť zrovna je ve sporu tíží procesní břemena tvrzení a dokazování. Soud má v civilním sporném řízení především objektivně a nestranně rozhodnout na základě jimi shromážděného důkazního materiálu. Nejsou-li strany v procesu patřičně aktivní, vystavují se riziku neúspěšného výsledku vedeného sporu. Projednací zásada je ovšem zákonem a procesními principy modifikována. Jsou proto připouštěny výjimky, na základě kterých může soud svým působením do fáze dokazování zasáhnout. Zákon mu to umožňuje na základě dvou kumulativně spojených podmínek – důkaz musí být ke zjištění skutkového stavu potřebný a musí pro něj být podkladu v obsahu spisu. Ze zákonného znění tedy vyplývá, že míra soudního působení není zcela pevně stanovena, a soudcům je dána příležitost k jejich vlastnímu výkladu ustanovení, což v praxi činí a může do budoucna činit potíže. V první polovině se práce zabývala dějinným vývojem projednací zásady, ve kterém úvodem byly představeny její koncepce a následovalo rozebrání změn jejího pojetí od vzniku Československa až do dnešních dní. Další část se pak věnovala projednací zásadě v zahraničních úpravách, kdy byl pro jeho historický význam využit civilní procesní řád rakouský, německý a slovenský. A pokračující část pak obsahuje už znázornění projednací zásady v judikatuře českých soudů, přičemž je zakončena krátkým shrnutím, které o problematice projednací zásady v rozhodovací činnosti soudů pojednává. Klíčová slova: projednací zásada, zásady sporného řízení, dokazování, břemeno dokazování
Abstract v angličtině:
Evidence in civil contentious proceedings with regard to the accusatorial principle Abstract The goal of this master’s thesis is to provide a comprehensive overview of the fundamental principle of civil contentious proceedings – the accusatorial principle, according to which the activities of process subjects are guided in the context of evidence. Under this principle, Czech courts look for facts to the extent claimed by parties because they have a decisive role in contentious proceedings. The parties to the proceedings develop the legal proceeding through their mutual adversarial activities and are responsible for establishing the facts, as the burden of proof and the burden of persuasion lays on them. The court has to make an objective and impartial decision on the basis of the gathered evidence in the civil litigation. If neither party is sufficiently active, they are at risk of an unsuccessful outcome of the litigation. However, the accusatorial principle is modified by law and other procedural principles. Exceptions are therefore allowed, and on their basis the court may intervene and provide their own additional evidence. The law allows it on the basis of two cumulative conditions – evidence must be necessary for establishing the facts and the basis for the taking evidence must be in the file. The legal wording therefore shows that the level of judicial activity is not specifically limited, and judges are given an opportunity to come up with their own interpretation of the provision, which causes and may further cause difficulties in the Czech judicial practice. In its first half, the thesis dealt with the historical development of the accusatorial principle, main historical concepts of this principle were introduced and a presentation of their changes from the beginning of Czechoslovakia to the present day followed. Another part was devoted to an analysis of the accusatorial principle in foreign regulations, where the civil procedural rules of Austria, Germany and Slovakia were used due to their historical significance. The final part contains an illustration of the accusatorial principle in case law, ending with a brief summary which discusses the issue of the accusatorial principle in the decision-making activities of Czech courts. Key words: accusatorial principle, principles of civil proceedings dealing with contentious cases, evidence proceedings, burden of proof
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Linda Holanová 919 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Linda Holanová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Linda Holanová 247 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB