velikost textu

Responsibility of Transnational Corporations for Human Rights Violations under International Law

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Responsibility of Transnational Corporations for Human Rights Violations under International Law
Název v češtině:
Mezinárodněprávní odpovědnost nadnárodních společnostíza porušovánílidských práv
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Helena Švandová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Id práce:
212408
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nadnárodní korporace, lidská práva, sociální odpovědnost podniků
Klíčová slova v angličtině:
transnational corporations, human rights, corporate social responsibility
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Potřeba efektivní regulace nadnárodních společností a jejich odpovědnosti za porušování lidských práv je již po tři desetiletí tématem, které silně rezonuje v mezinárodní diskusi. Navrhovaná řešení nedostatku odpovědnosti v této souvislosti se ale, stále, velmi liší. Patří mezi ně například názor, že by povinnosti států podle existujících norem mezinárodního práva v oblasti lidských práv mohly být rozšířeny na obchodní korporace. Také by mohla být sjednána nová mezinárodní úmluva týkající se obchodu a lidských práv. Dalším z názorů je, že by nadnárodní společnosti měly být odpovědny podle národního práva. Tato práce byla původně inspirována touto diskusí a má za cíl identifikovat mezery v právní regulaci a poskytnout tak lepší porozumění tomu, které možnosti dalšího vývoje v této oblasti jsou možné a za jakých okolností. S ohledem na tyto cíle tato práce nejprve identifikuje překážky odpovědnosti nadnárodních společností za porušování lidských práv v rámci mezinárodního práva veřejného. Zaměřuje se přitom na koncepční analýzu právní osobnosti v mezinárodním právu veřejném a na meze právní osobnosti nestátních subjektů, konkrétně korporací, v mezinárodním právu týkajícím se lidských práv. Práce se dále věnuje mezinárodnímu trestnímu právu a zkoumá, zda mezinárodní trestní právo může sloužit jako prostředek výkonu práva v oblasti lidských práv. S ohledem na argument, že by měl být zachován status quo a ochrana lidských práv před korporacemi by měla být ponechána v rukou jednotlivých států, identifikuje tato práce také nejvýznamnější překážky odpovědnosti nadnárodních společností za porušování lidských práv na národní úrovni. Zaměřuje se přitom na teritoriální omezení jurisdikce států, na politické a ekonomické faktory, problematiku firemní roušky a také na některé překážky, kterým čelí žalobci v občanskoprávních sporech proti nadnárodním společnostem. Konečně se tato práce věnuje také odpovědnostním mechanismům, které nabízí vybrané právně nevynutitelné (soft law) nástroje týkající se sociální odpovědnosti podniků. Cílem je zjistit do jaké míry potenciálně mohou tyto nástroje vyplnit mezery v právně vynutitelné úpravě. V návaznosti na provedenou analýzu dochází tato práce k závěru, že za účelem zajištění odpovědných nadnárodních obchodních společností, které respektují mezinárodně uznaná lidská práva, je třeba řešit problémy způsobené jejich nadnárodním charakterem na mezinárodní úrovni. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější pro naplnění tohoto cíle jeví komplexní a jednotná mezinárodní regulace prostřednictvím mezinárodního smluvního práva.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The need for an effective regulation of transnational corporations and its responsibility for human rights abuses has been a topic resonating strongly in the international debate for the past three decades. The suggested solutions to the lack of accountability of transnational business, however, still vary. Among them are suggestions that obligations of states under existing international human rights law could be extended to corporations, a new binding international treaty on business and human rights could be adopted, or that transnational corporations should be held to account under national law. This paper was initially inspired by this debate and seeks to identify the gaps and loopholes in legal regulation to provide better understanding of which ways forward are feasible and under what circumstances. Given these specific objectives, this paper firstly identifies the obstacles to holding transnational corporations responsible for human rights abuses under public international law. It focuses on a conceptual analysis of legal personality in public international law and the limits to legal personality of non-state actors, specifically corporations in international human rights law. This paper then turns to international criminal law and examines whether international criminal law is capable of providing the missing enforcement tool. Considering the argument in favour of maintaining the status quo and leaving the protection of human rights from business to individual states, this paper also identifies the most prominent obstacles to holding transnational corporations accountable for human rights abuses on the national level. It focuses on the territorial limitations of state jurisdiction, political and economic factors, the issue of corporate veil as well as certain jurisdictional hurdles posed to claimants in transnational civil liability cases. Lastly, this paper describes the accountability mechanisms offered by selected soft law instruments on corporate social responsibility. While doing so, it seeks to establish to what extent are these instruments potentially capable of filling the gaps in hard law. Upon this analysis, this paper draws the conclusion that in order to secure responsible transnational business which respects the internationally recognized human rights, the problems created by the transnationality of transnational corporations must be addressed on the international level. Therefore, a complex and uniform international regulation through international treaty law seems to be best suited to fulfil this purpose.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Švandová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Švandová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Švandová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 152 kB