text size

Práce s chybou ve výuce francouzštiny - se zaměřením na mluvený projev

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Práce s chybou ve výuce francouzštiny - se zaměřením na mluvený projev
Titile (in english):
Dealing with errors while teaching French as a foreign language with regard to speaking
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Kristýna Komárková
Supervisor:
Mgr. Tomáš Klinka
Opponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Thesis Id:
212404
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language — French Language (N AJ-FJ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
30/05/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Chyba, francouzský jazyk, práce s chybou, klasifikace chyb, korektivní strategie
Keywords:
Error, French, dealing with errors, error classification, corrective strategies
Abstract (in czech):
jazyka, a to se zaměřením na mluvený projev. První část práce je věnována vymezení pojmu říčinám jejich vzniku. Součástí teoretické části je také rozbor korektivních strategií a problematika korekce chyb v projevu žáka. Poznatky z teoretické části jsou dále uplatněny v praktické části práce. Ta obsahuje dvě případové studie, které jsou předmětem analýzy užívaných korektivních strategií hodině francouzského jazyka na základní škole. Praktická část pokračuje dotazníkovým šetřením provedeným mezi učiteli a žáky. Dotazník je koncipován tak, aby byla možná komparace názorů žáků a učitelů na jazyků. Učitelé jsou tázáni zejména na postupy, které užívají při práci s projevu, zatímco u žáků se otázky zaměřují na jejich pocity, které v gie vyučujících vzbuzuje. Cílem práce bylo porovnat názory učitelů a žáků na chybou, poukázat na složitost celé problematiky a její důležitost v KLÍČOVÁ SLOVA
Abstract:
Kristýna Komárková ABSTRACT The diploma thesis deals with dealing with errors while teaching French as a foreign language with regard to speaking. The first part of the thesis contains the definition of the term error, its conception within modern teaching methods, classification of errors and most common causes of their occurrence. Corrective strategies analysis and particularities of dealing with errors within spoken language can also be found within the theoretical part of the thesis. Those theoretical findings are then applied in the practical part of the thesis which contains two case studies that are subject of the analysis of the corrective strategies used in French language classes at primary school. The practical part continues with a survey conducted between both teachers and pupils. The questionnaire is designed in order that it is possible to compare the views of pupils and teachers on the issue of error correction in the process of teaching and learning foreign languages. In particular, teachers are asked about the procedure and techniques they apply while they are dealing with pupils’ errors, while questions for pupils focus more on their feelings that the error and error correction arise in themselves. The aim of the thesis was to compare teachers’ and pupils’ opinions on dealing with mistakes in foreign language lessons as well as to point out the complexity of the whole issue and its importance in the teaching process. KEYWORDS Error, French, dealing with errors, error classification, corrective strategies
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristýna Komárková 1.24 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Kristýna Komárková 117.39 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristýna Komárková 74 kB
Download Abstract in english Bc. Kristýna Komárková 74 kB
Download Supervisor's review Mgr. Tomáš Klinka 172 kB
Download Opponent's review PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 145 kB
Download Defence's report Mgr. Tomáš Klinka 152 kB