velikost textu

Práce s chybou ve výuce francouzštiny - se zaměřením na mluvený projev

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce s chybou ve výuce francouzštiny - se zaměřením na mluvený projev
Název v angličtině:
Dealing with errors while teaching French as a foreign language with regard to speaking
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Komárková
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Klinka
Oponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Id práce:
212404
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazyk (N AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chyba, francouzský jazyk, práce s chybou, klasifikace chyb, korektivní strategie
Klíčová slova v angličtině:
Error, French, dealing with errors, error classification, corrective strategies
Abstrakt:
jazyka, a to se zaměřením na mluvený projev. První část práce je věnována vymezení pojmu říčinám jejich vzniku. Součástí teoretické části je také rozbor korektivních strategií a problematika korekce chyb v projevu žáka. Poznatky z teoretické části jsou dále uplatněny v praktické části práce. Ta obsahuje dvě případové studie, které jsou předmětem analýzy užívaných korektivních strategií hodině francouzského jazyka na základní škole. Praktická část pokračuje dotazníkovým šetřením provedeným mezi učiteli a žáky. Dotazník je koncipován tak, aby byla možná komparace názorů žáků a učitelů na jazyků. Učitelé jsou tázáni zejména na postupy, které užívají při práci s projevu, zatímco u žáků se otázky zaměřují na jejich pocity, které v gie vyučujících vzbuzuje. Cílem práce bylo porovnat názory učitelů a žáků na chybou, poukázat na složitost celé problematiky a její důležitost v KLÍČOVÁ SLOVA
Abstract v angličtině:
Kristýna Komárková ABSTRACT The diploma thesis deals with dealing with errors while teaching French as a foreign language with regard to speaking. The first part of the thesis contains the definition of the term error, its conception within modern teaching methods, classification of errors and most common causes of their occurrence. Corrective strategies analysis and particularities of dealing with errors within spoken language can also be found within the theoretical part of the thesis. Those theoretical findings are then applied in the practical part of the thesis which contains two case studies that are subject of the analysis of the corrective strategies used in French language classes at primary school. The practical part continues with a survey conducted between both teachers and pupils. The questionnaire is designed in order that it is possible to compare the views of pupils and teachers on the issue of error correction in the process of teaching and learning foreign languages. In particular, teachers are asked about the procedure and techniques they apply while they are dealing with pupils’ errors, while questions for pupils focus more on their feelings that the error and error correction arise in themselves. The aim of the thesis was to compare teachers’ and pupils’ opinions on dealing with mistakes in foreign language lessons as well as to point out the complexity of the whole issue and its importance in the teaching process. KEYWORDS Error, French, dealing with errors, error classification, corrective strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Komárková 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Komárková 117.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Komárková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Komárková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Klinka 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB