velikost textu

Hodnocení rychlostních fitness dat u ligového hráče ve vrcholovém fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení rychlostních fitness dat u ligového hráče ve vrcholovém fotbale
Název v angličtině:
Evaluation of speed fitness data at a league player in top football
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Žaneta Závišková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Mgr. Jiří Ryba, CSc.
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
212395
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (N BI-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kondiční příprava ve fotbale, pohybové schopnosti a dovednosti ve fotbale, hodnocení výkonnosti ve fotbale, rychlost a rychlostní vytrvalost ve fotbale, fitness data, adaptační zátěž, případová studie, analýza časových řad
Klíčová slova v angličtině:
conditioning preparation in football, motor abilities and skills in football, performance ratings in football, speed and speed endurance in football, fitness data, adaptation burden, case study, analysis of time series
Abstrakt:
ABSTRAKT: Kondiční příprava moderního hráče ve vrcholovém fotbale je nezbytnou složkou pro jeho vynikající sportovní výkon. Teoretická část práce je zaměřena na kondiční přípravu hráče ve fotbale, jeho pohybové schopnosti a dovednosti. Práce se detailněji zaměřuje na velmi důležité schopnosti v tomto sportu, jako jsou rychlost a rychlostní vytrvalost. Praktická část práce se bude zabývat sběrem rychlostních dat u hráče ve fotbale. Tato data budou věcně i statisticky zpracována. Cílem výzkumu bude vyhodnocení naměřených dat. Následovat bude porovnání výsledků mezi podzimní a jarní částí ligy v závislosti na výkonnosti hráče. Data hráče budou také porovnána s dalším hráčem na totožném postu. Práce má poukázat na to, že rychlost je často rozhodujícím faktorem v mnoha fotbalových situacích a potvrdit, že se zlepšením rychlostních schopností se bude zvyšovat i výkonnost hráče.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The conditioning preparation of a modern player in top football is an essential part for his excellent sporting performance. The theoretical part of the thesis is focused on conditioning preparation of the player in football, his motor skills and abilities. The thesis focuses in detail on very important skills in this sport, such as speed and speed endurance. The practical part will deal with collecting the speed data of the football player. These data will be processed in both factual and statistical terms. The aim of the research will be the evaluation of the measured data. The results will be compared between the autumn and spring parts of the league, depending on the player´s performance. Player data will also be compared with another player on the same position. The conclusion of the thesis is to point out that speed is often a decisive factor in many football situations, and to confirm that while improving the speed abilities, the performance of the player will also increase parallelly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Žaneta Závišková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Žaneta Závišková 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Žaneta Závišková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Mgr. Jiří Ryba, CSc. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 626 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB