text size

Dopad chronického onemocnění na volbu studijního oboru a následné pracovní uplatnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Dopad chronického onemocnění na volbu studijního oboru a následné pracovní uplatnění
Titile (in english):
The impact of a chronic disease on the choice of study field and subsequent employment
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Julie Svobodová
Supervisor:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Thesis Id:
212379
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Pedagogy (B7506)
Study branch:
Special Pedagogy (B SPPG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Zdravotní znevýhodnění, Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, studijní obor, profesní uplatnění
Keywords:
Health disadvantage, Crohn’s disease, ulcerative colitis, field of study, employment
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Práce řeší ucelené uvedení do problematiky osob trpících nespecifickými střevními záněty. Mezi hlavní body, kterými se práce zabývala, patří dopady na průběh, obor a nejvyšší dosaženou úroveň vzdělávání, dále problematika zaměstnávání a sociální i psychické aspekty těchto onemocnění. Práce se zaměřila na detailní vhled do každodenních i dlouhodobých problémů, kterými si musí postižené osoby procházet. Cílem práce bylo poskytnutí informací důležitých pro rozhodování při volbě budoucího pracovního uplatnění osobám s nespecifickými střevními záněty, jejich rodinám a dále pedagogickým a speciálněpedagogickým pracovníkům, kteří se touto problematikou zabývají. Využito bylo kvalitativní metodologie realizované technikou polostrukturovaných rozhovorů s deseti náhodně vybranými respondenty s diagnózou nespecifických střevních zánětů. Pro rozkrytí výzkumných dat bylo využito metody otevřeného kódování. Z analýzy zjištěných údajů vyplynulo, že většina respondentů pociťovala během studia negativní vliv onemocnění na průběh vzdělávání, jeho obor nebo nejvyšší dosaženou úroveň vzdělání. Velká část respondentů rovněž vnímala překážky v profesním uplatnění, a to v oblastech znevýhodnění na trhu práce, postoje zaměstnavatelů ke zdravotně znevýhodněným osobám, úprav pracovních podmínek nebo volby profese s ohledem na zdravotní stav. Respondenti uvedli negativní vliv onemocnění na psychickou a sociální oblast života, a to především na finanční situaci, se kterou bezprostředně souvisí problematika invalidních důchodů, a mezilidské vztahy. V práci se podařilo ověřit předpoklad, že onemocnění do výše zmíněných oblastí života zasahuje. KLÍČOVÁ SLOVA Zdravotní znevýhodnění, Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, studijní obor, profesní uplatnění
Abstract:
ABSTRACT The thesis consists of a comprehensive introduction to the problems of individuals suffering from inflammatory bowel diseases. The main topics comprise of the impacts of the disease on the process of education, the field of study and the highest achieved level of education and furthermore, the issues of employment as well as social and psychological aspects of these diseases. The thesis has focused on the detailed understanding of everyday and long- term problems encountered by the disabled people. The aim of the thesis was to provide information crucial for the decision-making in regards to the selection of the future field of work for individuals with inflammatory bowel diseases. The recipients of the information would be the individuals themselves, their families, as well as the professions of engaged or special teaching. The qualitative methodology implemented by the technique of semi- structured interviews was applied with ten randomly selected respondents diagnosed with inflammatory bowel diseases. An open coding method was used after the examination of the research data. The analysis of the acquired data has shown that most respondents felt a negative influence of the disease on the course of their education, the selection of their field of study or their highest achieved level of education. A large part of the respondents has also perceived obstacles in their professional employment that take the form of a disadvantage on the labour market, the attitudes of employers towards the disabled people, the adjustment of the working conditions or the selection of the profession with regards to their health condition. The respondents have described a negative influence of the disease on the mental and social aspects of life, the interpersonal relationships and predominantly, their financial situation which is closely related to the issues of disability pensions. The thesis has succeeded in confirming the presumption that the disease does influence the aforementioned parts of life. KEYWORDS Health disadvantage, Crohn’s disease, ulcerative colitis, field of study, employment
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Julie Svobodová 1.16 MB
Download Abstract in czech Bc. Julie Svobodová 212 kB
Download Abstract in english Bc. Julie Svobodová 210 kB
Download Supervisor's review doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 772 kB
Download Opponent's review Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.17 MB
Download Defence's report doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB