velikost textu

Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu
Název v angličtině:
The Unfit Preparation and Attempt of Criminal Offence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Nečadová
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
212373
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava trestného činu, subjektivní a objektivní teorie, omyl pachatele
Klíčová slova v angličtině:
unfit preparation and attempt of criminal offence, subjective and objective theory, error of the perpetrator
Abstrakt:
Nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus trestného činu Abstrakt Problematika nezpůsobilého pokusu a nezpůsobilé přípravy patří mezi jednu z nejdisku- tovanějších a přitom nejméně jasných oblastí trestního práva hmotného. Ačkoliv bylo tomuto tématu (především v minulosti) věnováno množství prací, dodnes se nepodařilo uspokojivě odpovědět na všechny otázky, které jsou s nezpůsobilým pokusem a nezpůsobilou přípravou spojené. Ke složitosti problému přispívá i skutečnost, že v právních předpisech bývají často upraveny jen dílčí aspekty nezpůsobilé přípravy a pokusu (např. v současném trestním zákoníku se nezpůsobilé přípravě a nezpůsobilému pokusu výslovně věnuje jen ustanovení § 46 odst. 3). Cílem diplomové práce bylo podat komplexní výklad o nezpůsobilém pokusu a přípravě v nauce, právních předpisech a judikatuře a navrhnout řešení některých problémů současné právní úpravy. Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilou přípravu trestného činu můžeme chápat jako zvláštní případy pokusu a přípravy trestného činu - od „normálního“, způsobilého pokusu/přípravy se nezpůsobilá příprava a nezpůsobilý pokus odlišují tím, že pro absenci některého ze znaků skutkové podstaty trestného činu nemohou vést k dokonání. Příčinou nezpůsobilosti přípravy či pokusu je vždy omyl pachatele, a to zpravidla pozitivní skutkový omyl. Nezpůsobilou přípravu a nezpůsobilý pokus můžeme dělit podle několika kritérií, nejvýznamnější je dělení na absolutně a relativně nezpůsobilé pokusy/přípravy, pokusy/přípravy na nezpůsobilém předmětu útoku, pokusy/přípravy nezpůsobilými prostředky a pokusy/přípravy nezpůsobilým subjektem. Pro trestní odpovědnost pachatele je pak klíčové, jednal-li pachatel v ontologickém nebo nomolo- gickém omylu. Práce je rozdělena na pět částí. První část pojednává o různých teoretických přístupech k nezpůsobilému pokusu. Druhá část se zabývá pojetím nezpůsobilého pokusu a nezpůsobilé přípravy, a to jak v historii, tak i v současnosti, zatímco třetí a čtvrtá část jsou věnovány jednotlivým druhům nezpůsobilé přípravy a nezpůsobilého pokusu. Poslední část práce je zaměřena na trestání nezpůsobilé přípravy a pokusu a je rovněž nabídnut krátký exkurs do několika zahraničních úprav. V závěru práce jsou pak zdůrazněny jednotlivé problémy, s nimiž se současná právní úprava potýká, a jsou nastíněny návrhy jejich řešení. Klíčová slova: nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava trestného činu, subjektivní a objektivní teorie, omyl pachatele
Abstract v angličtině:
The Unfit Preparation and Attempt of Criminal Offence Abstract The question of unfit preparation and attempt is one of the most discussed as well as most unclear areas of substantive criminal law. Even though a lot of theoretical works have been dedicated to this topic (particularly in the past), a considerable amount of questions connected to unfit preparation and attempt still remains unanswered. The fact, that the written law itself usually governs only certain aspects of the problem (e.g. the current Czech Criminal Code specifically mentions the unfit preparation and attempt in just one provision of - section 46, par. 3). The aim of this thesis was to provide a comprehensive account of the unfit preparation and attempt in the legal theory, legal acts and case law and offer solutions to several problems of current legislation. Unfit attempt and preparation of criminal offence can be understood as specific types of attempt and preparation of criminal offence - the major difference between “regular” fit attempt/preparation and unfit attempt/preparation being the fact that unfit attempt/preparation cannot result in a completed crime, due to the absence of one of the substantial elements of criminal offence. The impossibility of preparation or attempt is caused by an error of the perpetrator, usually in the form of a positive error in fact. Unfit preparation and attempt can be divided using several criteria, among the most significant are the distinction between relative and absolute impossibility and the differentiation of attempt/preparation on an unfit object, attempt/preparation by unfit means, and attempt/preparation of an unfit subject. The question, whether the error was ontological or nomological, is crucial for determining the perpetrator’s criminal liability. The body of the thesis is divided into five parts. The first part discusses several different theoretical approaches to the unfit attempt. The second part deals with the concept of unfit preparation and attempt, both in the past and in the present, while he third and fourth part are dedicated to the various types of unfit preparation and attempt. The last part of the thesis is dedicated to penalisation of the unfit preparation and attempt and a short summary of several foreign legislations is given as well. The conclusion of the thesis highlights several problems of the current legislation and offers a few suggestions for their solution. Key words: unfit preparation and attempt of criminal offence, subjective and objective theory, error of the perpetrator
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Nečadová 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Nečadová 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Nečadová 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 454 kB