velikost textu

Aktivity z optiky pro skupinové experimentování žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivity z optiky pro skupinové experimentování žáků
Název v angličtině:
Classroom optics-related activities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Gabriela Štyksová
Vedoucí:
Mgr. Petr Kácovský
Oponent:
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
212361
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Aktivity z optiky pro skupinové experimentování žáků Autor: Gabriela Štyksová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit několik pracovních listů do výuky optiky využitelných především na základní škole, které by zahrnovaly různé optické experimenty a úlohy. V rámci práce vznikly pracovní listy pro žáky i pro učitele. Práce tedy obsahuje celkem 12 pracovních listů na šest témat: přímočaré šíření světla, zobrazení rovinným zrcadlem, barvy předmětů, skládání barev, lom a rozptyl světla, u nichž se předpokládá skupinová práce žáků. Všechny pracovní listy byly zkontrolovány zkušenými učiteli z praxe a většina z nich také vyzkoušena v reálné výuce, aby učitelské verze pracovních listů mohly být doplněny o metodické i technické poznámky a usnadnily tak budoucím uživatelům jejich přípravu i využití. Součástí práce je také přehled vybraných materiálů, které obsahují experimenty z optiky, a kapitola věnovaná dvěma způsobům využití mobilních telefonů v optice. Klíčová slova: experimenty z optiky, pracovní listy, skupinová práce žáků
Abstract v angličtině:
Title: Classroom optics-related activities Author: Gabriela Štyksová Department: Department of Physics Education Supervisor: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., Department of Physics Education Abstract: The main aim of this bachalor thesis was to create several worksheets with various optics experiments for teaching optics, that would be especially usable at primary schools. These worksheets were created for pupils as well as teachers, and involve group work. The work contains of 12 worksheets on six topics: straightforward propagation of light, image formation in a plane mirror, colors of objects, color folding, refraction of light and light scattering. All worksheets have been checked by experienced teachers and most of them have also been tested in real lessons. Therefore the teachers‘ versions of worksheets could be supplemented with methodological and technical notes in order to help future users prepare and use them. Part of the thesis is also an overview of selected materials that contain optics experiments and a chapter devoted to two ways mobile phones can be used in optics. Keywords: optics experiments, worksheets, pupils‘ group work
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Gabriela Štyksová 6.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Gabriela Štyksová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Gabriela Štyksová 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Kácovský 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 680 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 152 kB