velikost textu

Hodnocení dlouhodobého vlivu regulace uličního parkování na lokalizaci firem v oblastech hl. m. Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení dlouhodobého vlivu regulace uličního parkování na lokalizaci firem v oblastech hl. m. Prahy
Název v angličtině:
Evaluation of a long-term influence of on-street parking regulation on business firms locations in the city of Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Lukeš
Vedoucí:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Oponent:
Ing. Václav Novotný, Ph.D.
Id práce:
212337
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regulace parkování, zóny placeného stání, Praha, podnikatelská struktura
Klíčová slova v angličtině:
parking regulation, paid parking areas, Prague, local business structure
Abstrakt:
BC. VÁCLAV LUKEŠ – DIPLOMOVÁ PRÁCE Hodnocení vlivu regulace uličního parkování na rozvoj firem v oblastech hl. m. Prahy Abstrakt Užívání automobilů je pro mnoho firem jedna z klíčových podmínek pro provozování jejich aktivit. Omezení užívání vozidel, např. v podobě regulace parkování na veřejných parkovacích stáních, proto může způsobit snížení konkurenceschopnosti řady firem skrze možnou nižší atraktivitu pro zákazníky, snížený komfort pro zaměstnance dojíždějící ze vzdálenějších lokalit či omezení nutného zásobování. V konečném důsledku proto může i regulace parkování ovlivňovat lokalizaci firem v oblastech města. Zahraniční studie se v pohledu na toto téma rozcházejí a do jisté míry se v nich odráží kulturní prostředí daného regionu. Cílem této diplomové práce je proto pomocí kvantitativních a prostorových informací o jednotlivých firmách zhodnotit vliv regulace uličního parkování na jejich lokalizaci na příkladu hl. m. Prahy. Díky významnému statistickému vzorku subjektů vstupujících do analýzy je možné vyhodnotit, zdali změny v horizontální i vertikální struktuře firem souvisejí s vývojem změn v regulaci uličního parkování, kterou hl. m. Praha uplatňuje.
Abstract v angličtině:
BC. VÁCLAV LUKEŠ – DIPLOMA THESIS Evaluation of a long-term influence of on-street parking regulation on business firms locations in the city of Prague Abstract Car use is one of the key conditions for many companies to carry out their activities. Limiting the use of cars by regulating parking in the use of public parking space might reduce the competitiveness of some companies through possible lower customer attractivity, limited comfort for commuters from distant locations or reduced supply. As a result, parking regulation can also influence the localisation of companies in the city itself. Foreign studies diverge in a view of the subject and to some extent, they do reflect the cultural environment of the region. Therefore, the aim of this thesis is to assess the influence of street parking regulation on their localization based on the example of the City of Prague using quantitative and spatial information about individual companies. Thanks to a significant statistical sample of subjects in the analysis, it is possible to evaluate whether the changes in the horizontal and/or vertical structure of companies are related to the evolution of changes in the regulation of on-street parking in the City of Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Lukeš 4.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Václav Lukeš 17.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Lukeš 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Lukeš 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 568 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Václav Novotný, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 152 kB