velikost textu

Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru
Název v angličtině:
Responsibility of States for Unlawful Acts in Cyberspace
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Jirsová
Vedoucí:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
212323
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kyberprostor, protiprávní jednání státu, přičitatelnost
Klíčová slova v angličtině:
Cyberspace, Unlawful Act of a State, Attribution
Abstrakt:
Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti státu za protiprávní jednání v kyberprostoru. Předmětem jejího výzkumu je aplikace stávajících pravidel obecného mezinárodního práva vztahujících se k jednotlivým institutům mezinárodní odpovědnosti států a zhodnocení jejich efektivity při aplikaci v kyberprostoru. Diskutována je zejména otázka porušení mezinárodního závazku a přičitatelnosti jednání konkrétnímu státu v kyberprostoru, které v praxi činí největší obtíže. V oblasti porušování mezinárodních závazků bylo shledáno, že ze strany států dochází v kyberprostoru nejčastěji k různým stupňům narušení suverenity jiných států. Diskutována je otázka ozbrojeného útoku, hrozby a použití síly, vměšování se do vnitřních nebo vnějších záležitostí jiných států, jakož i některá mírnější narušování suverenity. Prostor je věnován též závazku due diligence, kdy je vyzdvižena jeho nezastupitelná úloha zejména ve vztahu k odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. V souvislosti s otázkou přičitatelnosti je prokázáno, že pravidla uvedená v Článcích o mezinárodní odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní jednání se uplatní i na protiprávní jednání v kyberprostoru. Podrobně je rozebrána zejména otázka přičitatelnosti jednání nestátních aktérů, kdy jsou identifikována úskalí současné právní úpravy a jejího výkladu, použito je i několik ilustrativních příkladů. Tato diplomová práce došla k závěru, že stávající pravidla mezinárodní odpovědnosti nejsou pro aplikaci v kyberprostoru dostačující, neboť valná většina škodlivých protiprávních kybernetických operací jejich sítem propadne. Přijetí mezinárodní úmluvy, která by tyto otázky autoritativně upravila by bylo žádoucí, za současného stavu a postoje jednotlivých států ale spíše nepravděpodobné. Prostor se tak otevírá spíše extenzivnímu výkladu stávajících pravidel. Klíčová slova: Kyberprostor, protiprávní jednání státu, přičitatelnost
Abstract v angličtině:
Responsibility of States for Unlawful Acts in Cyberspace Abstract This master’s thesis addresses the topic of responsibility of states for unlawful acts in cyberspace. It examines the application of current international law rules regarding individual elements of international responsibility of states and it evaluates their effectivity when applied to cyberspace. In particular, this thesis discusses the issue of breach of an international obligation and its attribution to a particular state in cyberspace, which are considered the most challenging issues in practice. In the field of breach of an international obligation, it has been found that states are mainly in breach of various levels of sovereignty of other states. The thesis has focused on an armed attack, threat or use of force, prohibited intervention and other selected issues of less severe violations of sovereignty. Particular emphasis has been put on the due diligence obligation, which has been considered irreplaceable in relation to unlawful acts in cyberspace. With regard to the question of attribution it has been proved that rules contained in Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts are to be applied also to unlawful acts in cyberspace. The issue of attribution of conduct by non-state actors has been discussed in detail, as well as the difficulties of current legislation and its interpretation. Various illustrative cases has been analysed as well. This thesis has arrived to a conclusion that current international responsibility norms are not well suited for application to cyberspace, since most of malicious unlawful cyber operations do not fall within their wording. Adoption of an international treaty dealing with above mentioned issues in an authoritative manner would be desirable, however current state practice does not indicate that this could happen in the near future. Thus, the solution might be an extensive interpretation of current rules. Key words: Cyberspace, Unlawful Act of a State, Attribution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Jirsová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Jirsová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Jirsová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 152 kB