text size

Ředitel v roli manažera, komparace situace v ČR a Bělorusku

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Ředitel v roli manažera, komparace situace v ČR a Bělorusku
Titile (in english):
Headmaster in the role of manager, comparation of the situation in the Czech Republic and Republic Belarus
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Elena Vesela
Supervisor:
Mgr. Jiří Trunda
Opponent:
PhDr. Roman Liška
Thesis Id:
212317
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
School Management (B SMG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Manažer, řízení, ředitel, role ředitele, manažerské funkce, komunikační dovednosti
Keywords:
Manager, management, headmaster, role of the headmaster, managerial functions, communication skills
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem implementace teoretických poznatků v každodenním rozhodovacím procesu ředitele školy v ČR a Bělorusku na základě studiem získaných informací. Cílem této bakalářské práce je formulace shodných a odlišných charakteristik činnosti ředitele školy v roli manažera v České republice a v Bělorusku. Tato práce má, s ohledem na výzkumné otázky, ukázat detailně rozdíly v přístupu k manažerské práci ředitele školy v podmínkách České republiky a Běloruska s přihlédnutím k legislativě, zvyklostem a zkušenostem. Bakalářská práce zkoumá osobnostní profil ředitele v roli manažera se všemi aspekty manažerské práce a determinuje práci manažera s lidskými zdroji v prostředí základní školy obou zemí. Teoretická část shrnuje poznatky týkající se práce ředitele v českém i běloruském prostředí a ověřuje predikovaný model výzkumem ve školském terénu. Předmětem výzkumného šetření je zmapovat a popsat, jakým způsobem vedoucí pracovníci samostatných škol uplatňují manažerské dovednosti v konkrétních činnostech managementu školy s přihlédnutím k podmínkám uvedených zemí. Metodou srovnání výsledků bude vytvořena tabulka s parametry hodnocení výzkumných otázek. Celkový postup, metodika a analytická část bude ověřena odborným pracovníkem ministerstva školství České republiky. Toto vyjádření řídícího pracovníka ministerstva školství oddělení péče o pedagogické pracovníky bude po hodnocení a souhlasu zmíněného pracovníka součástí této bakalářské práce. Výstupy této práce jsou určeny pro ředitele škol, především pro začínající ředitele nebo ředitele nastupující na školu s mezinárodní účastí. KLÍČOVÁ SLOVA Manažer, řízení, ředitel, role ředitele, manažerské funkce, komunikační dovednosti
Abstract:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the implementation of theoretical knowledge in the day-to-day decision-making process of the headmaster in the Czech Republic and Belarus based on the study of the information obtained. The aim of this bachelor thesis is to formulate identical and different characteristics of the activities of the headmaster in the role of manager in the Czech Republic and Belarus. This work, with regard to research questions, should show in detail the differences in the approach to managerial work of the headmaster in the conditions of the Czech Republic and Belarus with regard to legislation, customs and experience. The bachelor thesis examines the director's personal profile as a manager with all aspects of managerial work and determines the work of a manager with human resources in the primary school environment of both countries. The theoretical part summarizes the knowledge concerning the work of the headmaster in the Czech and Belarusian environment and verifies the predicted model by research in the school field. The aim of the research is to map and describe how managers of independent schools apply managerial skills in specific activities of school management, taking into account the conditions of these countries. The method of comparison of results will create a table with parameters of evaluation of research questions. The overall procedure, methodology and analytical part will be verified by an expert of the Ministry of Education of the Czech Republic. This statement from the executive director of the Ministry of Education will be a part of this bachelor thesis after the evaluation and approval of the employee. The outputs of this work are intended for headmaster, especially for beginner headmaster or headmaster entering the school with international participation. KEYWORDS Manager, management, headmaster, role of the headmaster, managerial functions, communication skills
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Elena Vesela 2.47 MB
Download Attachment to the thesis Elena Vesela 517 kB
Download Abstract in czech Elena Vesela 267 kB
Download Abstract in english Elena Vesela 265 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jiří Trunda 171 kB
Download Opponent's review PhDr. Roman Liška 119 kB
Download Defence's report PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB