velikost textu

La problématique des groupes accentuels en français parlé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La problématique des groupes accentuels en français parlé
Název v češtině:
Problematika rytmických skupin v mluvené francouzštině
Název v angličtině:
The Issue of Rhythmic Groups in Spoken French
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Kurková
Vedoucí:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Id práce:
212306
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
fonetika, fonologie, rytmická skupina, přízvuk, francouzština
Klíčová slova v angličtině:
Phonetics, Phonology, Rhythmic Groups, Accent, French
Abstrakt:
ABSTRAKT Studie se zabývá problematikou členění promluvy do rytmických skupin francouzštiny. Teoretická část práce si klade za úkol vytvořit syntézu poznatků, které tuto problematiku objasňují. Pracujeme s pojmy rytmická skupina, přízvuk ve francouzštině a srovnání francouzského fonetického systému s českým. Cílem praktické části je pomocí analýzy nahrávek zadaného textu zjistit, do jaké míry jsou studenti francouzštiny Pedagogické fakulty schopni tuto problematiku aplikovat při promluvě s ohledem na rozdílnost těchto jevů v českém a francouzském jazyce. Pro dosažení cíle práce je použito několika metodologických postupů. První část práce obsahující pojednání o teorii problematiky obou jazyků poskytne jejich porovnání a umožňuje formulaci hypotézy. Ta je poté ověřována pomocí kvalitativního průzkumu zakládajícího se na tvoření rytmických jednotek a aplikaci přízvuku francouzštiny českými studenty. Ke správnému zanalyzování sledovaných jevů realizovaných českými studenty jsou použity nahrávky téhož textu francouzskými rodilými mluvčími. Veškeré materiály jsou v konečné fázi analyzovány a vyhodnoceny. KLÍČOVÁ SLOVA fonetika, fonologie, rytmická skupina, přízvuk, francouzština
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The study is concerned with the division of the French speech into rhythmic groups. The first part attempts to outline the theoretical background of the issue. The thesis is concerned with terms such as rhythmic groups, the French accent and the comparison between the French and the Czech phonetic system. The aim of the practical part of this paper is to find out to what extent Czech students of French at the Faculty of Education are able to use the phenomenon spontaneously in their speech with regard to the complete difference between the phonological rules of both languages. For reaching the aim of the paper several methodological procedures are employed. The first part which is concerned with theory books of both languages allows forming the hypothesis. Subsequently, the hypothesis is verified in quality-based research which examines the production of speech by Czech students. To analyze correctly the tested speech produced by Czech students, a comparison with speech recorded by French native speakers is used. The division into rhythmic groups and the correct use of accent are analyzed and evaluated in the final part. KEYWORDS Phonetics, Phonology, Rhythmic Groups, Accent, French
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Kurková 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniela Kurková 4.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Kurková 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Kurková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB