velikost textu

Point cloud video na HoloLens

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Point cloud video na HoloLens
Název v angličtině:
Point cloud video for HoloLens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adrián Mačák
Vedoucí:
RNDr. Josef Pelikán
Oponent:
Mgr. Ján Dupej
Id práce:
212303
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Point cloud, video, rozšířená realita, HoloLens, Kinect, TCP/IP, ZeroMQ
Klíčová slova v angličtině:
Point cloud, video, augmented reality, HoloLens, Kinect, TCP/IP, ZeroMQ
Abstrakt:
Vývoj headsetov pre virtuálnu a rozšírenú realitu otvára veľa možností použitia týchto technológii v priemysle, zábave a v rôznych iných odvetviach. Cieľom tejto práce je preskú- mať možnosti a navrhnúť aplikácie, ktoré zabezpečia, aby pomocou technológii Microsoft Hololens v1 a Microsoft Kinect v2 bolo možné zosnímať, spracovať, preniesť po sieti a vy- kresliť dynamický point cloud na strane HoloLens. Funkcionalita je rozdelená medzi tri aplikácie. Prvá je desktopová aplikácia, na ktorej beží snímanie, spracovanie a server. Druhá aplikácia, klientská, zabezpečuje rendering a užívateľské rozhranie na strane Ho- loLens. Tretia aplikácia slúži na testovanie priepustnosti siete, simulujúca prenos point cloud videa. Táto práca opisuje postup od toho ako pripojiť senzor k počítaču, cez pohľad na seba z vtáčej perspektívy, až po nočné videnie, ktoré z toho vzniklo. Výsledkom sú aplikácie, ktoré to dokážu v reálnom čase. 1
Abstract v angličtině:
The development of virtual and augmented reality headsets opens up many possibil- ities for using these technologies in industry, entertainment and other sectors. The aim of this work is to explore the possibilities and design the applications, that will ensure that by using Microsoft Hololens v1 and Microsoft Kinect v2 there will be a possibility to capture, process, transfer and render dynamic point cloud on the HoloLens side. The functionality is divided between three applications. The first one is a desktop application on which the capturing, processing, and a server is running. The second application, the client application, provides rendering and the user interface on HoloLens side. The third application is used to test the network throughput, simulating the point cloud video transmission. This work describes the process of how to connect a sensor to the computer, looking at yourself from a bird’s eye view, and the night vision that has come out of it. The results are applications that can do these in real time. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adrián Mačák 10.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adrián Mačák 268.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adrián Mačák 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adrián Mačák 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Pelikán 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ján Dupej 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 152 kB