velikost textu

Sociologické zkoumání hackerské subkultury: přínos pro obor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociologické zkoumání hackerské subkultury: přínos pro obor
Název v angličtině:
Sociological inquiry into the hacker subculture: contributions for the field
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Latislavová
Vedoucí:
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Id práce:
212302
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hacker|hackerská subkultura|kriminologie|deviace|internet
Klíčová slova v angličtině:
hacker|hacker subculture|criminology|deviation|internet
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je pomocí syntézy dosavadních poznatků o hackerské subkultuře vytvořit její popis a přiblížit její specifika. Hackerská subkultura je vnímána jako anarchistická skupina, která nemá pevnou hierarchii a žádná pravidla. Část práce se věnuje kriminologickým teoriím, které vysvětlují chování hackerů jako deviantů. Samotní hackeři nálepku deviantů přijímají, nevnímají ji ale negativně. Jejich motivace pro hackerství je především zábava a zvědavost. V subkultuře nefunguje pevná hierarchie, ale systém statusu založeného na důvěryhodnosti a zkušenostech hackera i hackerská etika, která se vztahuje na jejich chování a cíle. Ty jsou soustředěny na volný přístup k informacím. Výzkum hackerské subkultury je limitován problémy spojenými s prostředím, ve kterém se pohybuje. Ovlivněny jsou tím i zjištěné informace, ke kterým musíme přistupovat obezřetně. Klíčová slova Hacker, hackerská subkultura, internet, deviace, kriminologie
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to use a synthesis of existing knowledge about the hacker subculture to find out its description and specifics. The hacker subculture is perceived as an anarchist group that does not have a fixed hierarchy and no rules. Part of the work deals with criminological theories that explain the behavior of hackers as deviants. The hackers themselves accept the label of deviants, but do not perceive it negatively. Their motivation for hacking is above all fun and curiosity. There is no fixed hierarchy in the subculture, but a system of status based on the credibility and experience of the hacker and hacker ethics that applies to their behavior and goals. These are focused on free access to information. Hacker subculture research is limited by the problems associated with the environment in which it operates. This also affects the information found, which we must approach with caution. Keywords Hacker, hacker subculture, internet, deviation, criminology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Latislavová 457 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Latislavová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Latislavová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB