velikost textu

Faktory podílející se na vztahu k německému jazyku u studentů gymnázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory podílející se na vztahu k německému jazyku u studentů gymnázií
Název v angličtině:
Factors influencing relations between the German language and high school students
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Nováková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
212298
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B NJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Německý jazyk, druhý cizí jazyk, jazyková rodina, pracovní trh, role učitele, obtížnost cizího jazyka, vliv historie na vztah studentů k německému jazyku
Klíčová slova v angličtině:
German language, the second foreign language, language family, labour market, teacher’s role, difficulty of the foreign language, impact of the history on the relationship between students and the German language
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá faktory, jež mohou ovlivňovat vztah studentů k německému jazyku. Věnuje se jak faktorům, které mají vliv na výběr němčiny jako cizího jazyka, tak těm, jež působí na studentův vztah k předmětu během jeho studia. Součástí je zařazení němčiny do systému jazyků a následná charakteristika podob, v nichž se vyskytuje. Mezi jednotlivé faktory působící při výběru cizího jazyka je zařazena například uplatnitelnost na trhu práce nebo život v německy mluvících zemích. Zjišťován je také vliv společné historie Čechů a Němců. Během studia může být student ovlivněn ze strany učitele, a to jak pozitivně, tak negativně. Práce současně zkoumá i vliv obtížnosti německého jazyka na proces jeho učení, a to v porovnání s jazykem anglickým. Tyto dva jazyky jsou dále srovnávány na úrovni základních škol a gymnázií, a to především z hlediska délky výuky a dosažených jazykových úrovní. Cílem této práce je zmapovat, do jaké míry jednotlivé faktory vztah k německému jazyku ovlivňují, a to u studentů předmaturitních ročníků, kteří studují na víceletých gymnáziích v Praze. Jedním z dalších cílů je také zjistit, jaký postoj k jazyku zaujímají, a zda mají v úmyslu se mu nadále věnovat. Dotazníkové šetření ukázalo, že vztah většiny studentů k německému jazyku je převážně pozitivní a mnohdy je podpořen ze strany vyučujících. Němčina je však často vnímána jako obtížnější jazyk než angličtina a valná většina respondentů by při komunikaci upřednostnila právě anglický jazyk. Je pozitivním zjištěním, že i přesto má nemalá část v úmyslu se německému jazyku nadále věnovat. Klíčová slova Německý jazyk, druhý cizí jazyk, jazyková rodina, pracovní trh, role učitele, obtížnost cizího jazyka, vliv historie na vztah studentů k německému jazyku
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with factors which could influence a relation between high school students and German language. It surveys factors influencing the choice to study German as foreign language and also factors affecting their relationship with the subject. One of the topics is a classification of German in the language system and describing forms of its occurrence. Between the particular factors impacting a decision which language should be studied is for example the possibility to utilize this language in a future career or living in the German speaking countries included. It also delves into the influence of the common history between Czechs and Germans. The student can be affected by a teacher, not only in the positive, but also in the negative way during their school years. The thesis also studies how the difficulty of the German language impacts its learning process and compares the effects to English. These two languages are also compared at the primary school and high school levels, while the focus is primarily on the length of the schooling and the achieved language level. The goal of this paper is to map the measure of effect on a relation between German language and high school students caused by the aforementioned factors. These students are going to finish a high school situated in the capital city of Prague the next school year. Finding out their link to German and their future intentions are another goal of this thesis. The results of the questionnaire survey show that most of the students have a positive relation to German language which is often supported by their teachers. To many of them, German seems more difficult than English, and for communication they would prefer the latter. Despite this fact, it’s very positive that many of them would like to keep on working with the German language in the future. Keywords German language, the second foreign language, language family, labour market, teacher’s role, difficulty of the foreign language, impact of the history on the relationship between students and the German language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Nováková 971 kB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Nováková 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Nováková 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Nováková 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 153 kB