velikost textu

Originalita v právu Evropské unie a v právu Velké Británie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Originalita v právu Evropské unie a v právu Velké Británie
Název v angličtině:
Originality under the law of EU and under the UK copyright
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matyáš Bokůvka
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
212287
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autorské právo, originalita, harmonizace, Evropská unie, Velká Británie  
Klíčová slova v angličtině:
Copyright, originality, harmonisation, European Union, Great Britain
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat pojetí originality v autorském právu Evropské unie a Velké Británie. Pochopení problematiky funkčního znaku originality u autorských děl je důležité zejména z toho důvodu, že originalita symbolizuje fundamentální podstatu autorskoprávní ochrany, nicméně celosvětově je vnímána jako velmi neurčitý pojem, jehož výklad je problematický a nejednotný. Práce je tematicky rozdělena do dvou hlavních částí. První část uvádí čtenáře do autorskoprávního kontextu s důrazem na systematiku mezinárodního práva autorského a rozlišení angloamerického copyrightu a kontinentálního droit d’auteur. Práce se zároveň v první části věnuje problematice harmonizace autorského práva v Evropské unii, kde se právě tyto dvě doktríny potkávají a vytváří nejednotné podmínky na vnitřním trhu. V poslední podkapitole první části práce představuje autorské dílo jakožto předmět autorskoprávní ochrany. Ve druhé části už práce rozebírá přímo originalitu autorských děl se zaměřením na porovnání jejího pojetí v právu Evropské unie a právu britském. Práce zde vychází zejména z analýzy relevantních právních předpisů, stěžejní judikatury SDEU a britských soudů a z úvah de lege ferenda. V závěru se autor zamýšlí nad výzvami, které přináší rozvoj moderních technologií a vysvětluje potřebu dosažení kompromisu ohledně testu originality v Evropské unii, a to bez ohledu na to, zda Velká Británie Unii opustí, či nikoliv.
Abstract v angličtině:
Abstract The main purpose of this diploma thesis is to analyse and compare originality in EU and UK copyright law. Proper understanding of originality is crucial mainly because it exists as the most essential requirement for grand copyright protection worldwide. However, the interpretation of originality is problematic and fragmented. The thesis is divided into two main parts. The first part introduces Anglo-American copyright and continental droit d’auteur and puts it into the context of international copyright law with an emphasis on the concept of copyright harmonization in the European Union. In the last sub-chapter of the first part, the paper introduces copyright work as the subject-matter of copyright protection. In the second part, the thesis focuses on originality and its concept in EU and UK copyright law. In this part the author analysis relevant legislation, flagship ECJ case law and important judgments of the British courts concerning the interpretation of originality. Furthermore, the author also adds considerations de lege ferenda. Least but not last, the work addresses future challenges regarding originality mainly in the context of the development of modern technologies and explains the need to strike a compromise in originality test within the European Union regardless of whether the UK leaves the Union or not.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matyáš Bokůvka 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matyáš Bokůvka 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matyáš Bokůvka 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB