velikost textu

Copingové strategie vedoucích dětského (neskautského) oddílu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Copingové strategie vedoucích dětského (neskautského) oddílu
Název v angličtině:
Coping strategies of leaders in a child (Scout-like) organization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Neubauerová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Sotáková
Id práce:
212263
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
coping, copingové strategie, neskautský, vedoucí, SVF 78, zvládání náročných situací, dětský oddíl
Klíčová slova v angličtině:
coping, child (Scout-like) organization, leaders in a child organization, coping strategies, SVF 78,
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou strategií zvládání náročných situací u vedoucích dětských oddílů. Cílem práce je zmapovat a popsat činnost vedoucího v konkrétním dětském oddíle, zdroje náročnosti v ní a copingové strategie, které vedoucí využívají. Nejdříve se teoretická část práce zabývá objasněním pojmů souvisejících se zvládáním náročných situací (teorie stresu, pracovní zátěž, odolnost, adaptace, coping, osobnostní charakteristiky, copingové strategie). V další části práce se zabývá objasněním pojmů souvisejících s oddílovou činností a prací vedoucího (co je to oddílová činnost, její vývoj v ČR, oddílový kolektiv, vnitřní organizace, výchovný systém, práce vedoucího, legislativa). Empirická část práce se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaké copingové strategie vedoucí konkrétního dětského oddílu využívají. Dále se také zabývá popisem zmapované práce vedoucího a zdrojů náročnosti v ní. Pro sběr dat byl využit polostrukturovaný rozhovor a dotazník SVF 78. Z výzkumu vyplývá, že vedoucí v daném oddíle využívají nejsilněji konstruktivní strategie (především Strategii kontroly situace) a strategii Perseverace. Dále z výzkumu vyplývá, že práce vedoucího jde rozlišit do dvou oblastí – jedna je oblast týkající se příprav a realizace programu (této oblasti se týká většina respondenty uvedených zdrojů náročnosti) a druhá oblast se týká zajištění chodu oddílu (provozní a organizační činnosti). Také lze jmenovat z výzkumu vyvstalé výrazné faktory ovlivňující vnímání náročnosti práce vedoucích, jimiž jsou zodpovědnost práce, zkušenost s činností a spolupráce. Spolupráce se ukázala jako ústřední téma ohledně zvládání náročných situací v kolektivu vedoucích. Celkově práce může sloužit jako nástin témat pro další zabývání se tématem práce oddílového vedoucího, především zvládání náročných situací a možnostmi jeho podpory a rozvoje. Klíčová slova coping, copingové strategie, strategie zvládání náročných situací, dětský oddíl, oddílový vedoucí, oddílová činnost, SVF 78
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the problems of coping with difficult situations with the leaders of children's clubs. The aim of the thesis is to map and describe the activities of the leader in a particular children's club, the sources of difficulty in it and coping strategies that the leaders use. First, the theoretical part of the thesis deals with clarification the terms related to coping with difficult situations (stress theory, work load, resistance, adaptation, coping, personality characteristics, coping strategies). The next part of the thesis deals with the clarification of terms related to the clubs activity and the work of the leader (what is a club activity, its development in the Czech Republic, a club collective, internal organization, educational system, leader's work, legislation). The empirical part of the thesis deals with qualitative research, whose main aim was to find out what coping strategies are used by the head of a particular children's club. It also describes the mapped work of the leader and the sources of difficulty in it. A semi-structured interview and a SVF 78 questionnaire were used for data collection. The research shows that the leaders in given section use the strongest constructive strategies (especially the Situation Control Strategy) and the Perseveration Strategy. Further, the research shows that the work of the leader is distinguished into two areas – one is the area related to the preparation and implementation of the program (the majority of respondents mentioned the sources of difficulty) and the second area is related to the ensure the running of the club (operational and organizational activities). It is also possible to mention from the research significant factors influencing the perception of the workload of the leaders, which are the responsibility of work, experience with activities and cooperation. Collaboration has proven to be a central issue in dealing with difficult situations in a team of leaders. Overall, the thesis can serve as an outline of topics for further focusing on the topic of the section leader's work, especially coping with difficult situations and the possibilities of its support and development. Keywords coping, coping strategies, children's club, club leader, club aktivity, SVF 78
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Neubauerová 2.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Neubauerová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Neubauerová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Sotáková 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB