velikost textu

Integrated Server for Dynamic Program Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrated Server for Dynamic Program Analysis
Název v češtině:
Integrovaný server pro dynamickou analýzu programů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vít Kabele
Vedoucí:
Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Horký
Id práce:
212188
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
instrumentace bytekódu, dynamická analýza programů
Klíčová slova v angličtině:
bytecode instrumentation, dynamic program analysis
Abstrakt:
Dynamická analýza pomáhá při vývoji softwaru v mnoha situacích, ať už jde o debugo- vání, porozumění programu či optimalizaci výkonu. Vyvinout novou dynamickou analýzu je však netriviální úkol. Pro usnadnění vývoje dynamických analýz výzkumníci z Univerzity Karlovy ve spolu- práci s Università della Svizzera italiana v Luganu společnými silami vyvinuli frameworky DiSL a ShadowVM. Tyto frameworky zvyšují úroveň abstrakce pro vývojáře a poskytují vhodný programovací model jak pro instrumentaci bytekódu, tak pro provádění analýz. Ačkoliv tyto frameworky byly úspěšně použity při vývoji mnoha různých dynamických analýz v praxi, ukázalo se, že interní design originálních implementací obou frameworků způsobil, že jakékoliv budoucí rozšíření, jako například podpora pro „instrumentation- time reflection“, bylo extrémně obtížné. Oba frameworky pracují v klient-server režimu a přestože jsou navrženy pro společné užití, design zabraňuje sdílení dat mezi oběma klientskými a oběma serverovými částmi. To nejenže zvyšuje množství dat které je potřeba přenést po síti, ale zároveň to činí konfiguraci obou částí složitější. V této práci navrhneme a implementujeme novou architekturu obou frameworků tak, že funkcionalita DiSLu i ShadowVM bude poskytována jedním serverem pro vícero kli- entů. 1
Abstract v angličtině:
Dynamic analysis aids in many software development tasks, such as debugging, pro- gram comprehension, and performance optimization. However, implementing a new dy- namic analysis tool is a non-trivial tasks. To simplify development of dynamic analyses, researchers at Charles University and Università della Svizzera italiana in Lugano have jointly developed the DiSL and Shad- owVM frameworks, which raise the level of abstraction for analysis tool developers and provide a convenient programming model both for bytecode instrumentation and for analysis execution. Even though those frameworks were successfully used to develop many different dy- namic analyses, it turned out that the internal design of the original implementation of both frameworks made further development of new features, such as support for instrumentation-time reflection, extremely difficult. Both frameworks provide a client and server part and while they are designed to be used together, the design prevents sharing of information between the two client parts and the two server parts. This not only increases the amount of data that need to be exchanged over network, but also makes configuration of all parts more difficult. In this work we propose and implement a new architecture of the analysis suite so that the functionality the functionality of the DiSL and ShadowVM frameworks can be hosted by a single server accommodating multiple clients. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vít Kabele 869 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vít Kabele 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vít Kabele 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vít Kabele 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Horký 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB