velikost textu

Využití moderních chromatografických technik v analýze cizorodých a kontaminujících látek v potravinách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití moderních chromatografických technik v analýze cizorodých a kontaminujících látek v potravinách
Název v angličtině:
Modern chromatographic techniques in food contamination analysis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivona Lhotská
Vedoucí:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponenti:
Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Id práce:
212154
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
7. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Ivona Lhotská Školitel doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce Využití moderních chromatografických technik v analýze cizorodých a kontaminujících látek v potravinách V předložené disertační práci je prezentován komentovaný soubor sedmi publikací, které jsou zaměřené na vývoj chromatografických metod pro stanovení cizorodých a kontaminujících látek v potravinách (zejména mykotoxiny a syntetická barviva). Všechny metody byly plně validované, vyhovující pro dané účely a použity pro analýzu reálných vzorků. První část tvoří metody pro stanovení mykotoxinů založené na on-line extrakci na tuhých fázích (SPE) s využitím systému s přepínáním kolon. Při optimalizaci metody on-line SPE-HPLC pro stanovení ochratoxinu A a citrininu v pivu byly pro extrakční i analytickou kolonu vybrány reverzní fáze ve formě povrchově porézních částic. V dalších metodách pro stanovení patulinu v džusech a zearalenonu v pivu byly pro on-line extrakci použity selektivnější molekulárně vtištěné polymery (MIP). Vzhledem k náročnosti optimalizace on-line MIP SPE, byly metody pro ověření selektivity porovnány s off-line MIP extrakcí a on-line extrakcí na konvenčních C18 fázích. Použité komerční MIP sorbenty nebyly pro on-line provedení extrakce příliš účinné zejména z hlediska očekávané selektivity. Proto byly pro další dvě práce připraveny polymerizací vlastní originální MIP sorbenty. Nejdříve byla optimalizována metoda pro stanovení kumarinů v rostlinných vzorcích. Pro poslední práci založenou na on-line MIP SPE byl připraven vlastní MIP selektivní pro citrinin. Po zhodnocení jeho vlastností a extrakční účinnosti byl úspěšně použit pro vývoj on-line MIP SPE-HPLC pro stanovení citrininu v potravních doplňcích a obilninách. Ve druhé části jsou uvedeny metody pro stanovení syntetických potravinářských barviv v nápojích a sladkostech srovnávající separaci na moderních kolonách s povrchově porézními částicemi a kolonách monolitního typu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Ivona Lhotská Supervisor doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Modern chromatographic techniques in food contamination analysis A compilation of seven publications dealing with chromatographic methods for determination of food contamination (particularly mycotoxins and artificial food colorants) is presented in dissertation thesis. All methods were fully validated, complying with the requirements and applied for real samples analysis. The first part describes the methods for mycotoxins determination based on on-line solid phase extraction (SPE) utilizing column-switching system. Reversed phase columns packed with superficially porous particles were chosen for both extraction and separation step during optimization of on-line SPE-HPLC method for ochratoxin A and citrinin determination in beer. In following work, determination of patulin in juices and zearalenone in beer, more selective molecularly imprinted polymers (MIP) were used for on-line extraction. Due to challenging optimization of on-line MIP SPE, the methods were compared to off-line MIP extraction and on-line extraction using conventional C18 phase to confirm the selectivity. The employed commercial MIP sorbents were not as selective for on-line extraction as expected. For that reason, original MIP sorbents were prepared by polymerization for other projects. At first, the method for coumarins determination in herbal samples was optimized. Citrinin-selective MIP for the last on-line MIP SPE method was prepared. After the MIP characterization and extraction effectivity evaluation, it was employed for development of on-line MIP SPE-HPLC method for citrinin determination in dietary supplements and cereals. The second part of dissertation thesis is represented by methods for synthetic food colorants determination in beverages and candies, comparing the separation on advanced stationary phases packed with superficially porous particles or monolith.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivona Lhotská 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivona Lhotská 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivona Lhotská 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 486 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Malíř, Ph.D. 586 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB