velikost textu

Využití HPLC techniky v analýze doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití HPLC techniky v analýze doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů
Název v angličtině:
Application of HPLC technique in analysis of food supplements based on plant extracts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Fibigr
Vedoucí:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
Id práce:
212148
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
7. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jakub Fibigr Školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce: Využití HPLC techniky v analýze doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů V dizertační práci je komplexně popsána problematika doplňků stravy založených na rostlinných extraktech z hlediska obsahu bioaktivních látek, hodnocení čistoty a legislativních požadavků na účinnost a bezpečnost. Kvalita doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů dostupných na trhu v ČR byla prokazována v šesti provedených studiích. Byly vyvinuty a validovány dvě HPLC a čtyři UHPLC metody pro stanovení obsahu bioaktivních látek v doplňcích stravy s obsahem rostlinných extraktů a pomocných látek. V každé práci byly nalezeny takové analytické podmínky, které umožňovaly rychlé a přesné určení obsahu daných bioaktivních látek v doplňcích stravy s ohledem zejména na problematickou separaci některých izomerních látek. Dále byly vyvinuty nebo optimalizovány postupy úpravy vzorků doplňků stravy, které umožňovaly separaci a detekci všech požadovaných bioaktivních látek bez interference matrice a dalších komponent obsažených v analyzovaných doplňcích. Konvenční přístup k analytickému hodnocení obsahu bioaktivních látek v rostlinných extraktech za využití HPLC instrumentace je zapojení kolon s C18 stacionární fází v kombinaci s dlouhými časy analýz, které jsou nezbytné pro dosažení požadovaných separací jednotlivých látek v extraktech. V provedených studiích byly testovány různé alternativní stacionární fáze a provedeny retenční studie analytů na daných kolonách pro získání co nejlepší selektivity pro dané analyty. Bylo prokázáno, že kvalita jednotlivých analyzovaných doplňků stravy s obsahem rostlinných extraktů se velmi liší. V některých případech dokonce nebylo nalezeno žádné množství deklarované látky, což je velmi alarmující zjištění, především pro spotřebitele.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jakub Fibigr Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: Application of HPLC technique in analysis of food supplements based on plant extracts The disseration thesis deals with complex issues of food supplements based on plant extracts in terms of the content of bioactive substances, purity assessment, and legislative efficacy and safety requirements. The quality of food supplements available on the market in the Czech Republic was tested in six studies. Two HPLC and four UHPLC methods have been developed and validated to determine the content of bioactive substances in food supplements containing plant extracts and other excipients. In each work, such analytical conditions were found allowing a rapid and accurate determination of the content of the given bioactive substances in food supplements, particulary in the problematic separations of some isomeric substances. Additionally, sample preparation methods for each group of food supplement samples have been developed and optimized to avoid the matrix interferences during the separation and detection of analyzed bioactive substances. A conventional approach to the analytical determination of the bioactive substances in plant extracts using HPLC instrumentation is to employ the C18 stationary phase in combination with the long analysis times that are necessary to achieve a desired separation of analyzed substances in the extracts. Several alternative stationary phases were tested in the presented studies. Complex retention studies of the analysed compounds were performed on the selected columns to obtain the best selectivity for the analytes. It has been shown that the quality of the analyzed food supplements containing plant extracts varies greatly. In some cases, no quantity of the declared substance has been found, which is a very alarming finding for consumers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Fibigr 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Fibigr 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Fibigr 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 482 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 431 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Aleš Horna, CSc. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB