velikost textu

Kvalita dalšího vzdělávání v neformálních vzdělávacích institucích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita dalšího vzdělávání v neformálních vzdělávacích institucích
Název v angličtině:
Quality of adult education in non-formal educational institutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sára Drozdová
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Id práce:
212138
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvalita, další vzdělávání, systém řízení kvality
Klíčová slova v angličtině:
Quality, adult education, quality management system
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá tématem kvality v dalším neformálním vzdělávání z pohledu manažerů a klientů neformálních vzdělávacích institucí. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké je pojetí kvality v dalším vzdělávání na základě hloubkového výzkumu mezi manažery neformálních vzdělávacích institucí a klienty těchto institucí. Výstupy z výzkumu budou dále porovnány s existujícími systémy řízení kvality. V teoretické části bude připravena PEST analýza ke zmapování dalšího vzdělávání v České republice, která slouží k porozumění aktuálních trendů a vlivů působících na danou oblast. Dále budou popsány systémy řízení kvality ve vzdělávání a možnosti jejich využití. Hlavními systémy, které budou popsány, je ISO norma, TQM, EFQM, model CAF, Rating vzdělávacích institucí a audit Qfor. Šetření bude provedeno hloubkovými polostrukturovanými rozhovory s manažery a s klienty vzdělávacích institucí za použití designu zakotvené teorie. V první fázi výzkumu budou zapojeni manažeři vzdělávacích institucí. Rozhovory budou kódovány a budou v nich nalézány opakující se koncepty a kategorie. Z kódovaných rozhovorů budou dohledány atributy kvality. V další fázi budou do výzkumu zapojeni klienti těchto institucí s jejich pohledem na kvalitu v dalším vzdělávání. Z hloubkových rozhovorů pak analýzou a kódováním vzniknou požadavky a kritéria pro kvalitu dalšího vzdělávání. Z dat bude vyhledán centrální koncept a bude porovnáván s dalšími koncepty a kategoriemi. Závěrečná diskuse nabídne možnosti dalšího výzkumu. Vytvořená teorie bude v závěru výzkumu komparována s popsanými systémy řízení kvality. KLÍČOVÁ SLOVA: Kvalita, další vzdělávání, systém řízení kvality, neformální vzdělávání, zakotvená teorie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focusing on the quality in adult education from the point of view of managers and clients of non-formal educational institutions. The aim of this thesis is to find out the conception quality in adult educations organisation from the point of view of managers and clients in non- formal educational institutions based on depth research with managers of non-formal educational institutions and clients of those institutions. Outcome of the research are going to be compared with existing quality management systems. In the theoretical part, the PEST analysis of the adult education in the Czech Republic is going to be created for a better understanding of trends and impacts in this area. After the analysis, there are going to be described quality management systems and the possibilities of their use. The main system that are going to be described are ISO norm, TQM, EFQM, CAF model, Rating of educational institutions and audit Qfor. Research is based on the depth semi-structured interviews with managers and clients while using design of the grounded theory. In the first part, there are going to be interviews with managers of adult-educational institutions. Interviews will be encrypted a finding repetitive concepts and categories. From encrypted interviews are going to be found the quality criterias. In the second part, the interviews with clients will be done. From interviews are going to be find quality criterias. The central concept of the theory is going to be found and compared with other concepts and categories. In the discussion the ideas for continuing research is going to be offered. From both parts criteria’s will be complete in theory and compared with existing quality management systems. KEYWORDS: Quality, adult education, quality management system, non-formal education, grounded theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sára Drozdová 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Sára Drozdová 644 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sára Drozdová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sára Drozdová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB