velikost textu

Viktimizace v domácím násilí z pohledu obětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Viktimizace v domácím násilí z pohledu obětí
Název v češtině:
Viktimizácia v domácom násilí z pohľadu obetí
Název v angličtině:
Victimization in domestic violence from the pointof view of victims
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Kováčová
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
212132
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
partnerské násilie|rizikové faktory|dopady|intervencia|protektívne faktory
Klíčová slova v angličtině:
intimate partner violence|risk factors|consequences|intervention|protective factors
Abstrakt:
Abstrakt: Práca sa sústreďuje na domáce násilie. Teoretická časť najskôr rozoberá definíciu a teórie súvisiace s domácim násilím, najznámejšie modely domáceho násilia a formy, ktoré násilie môže nadobúdať. Pozornosť je venovaná aj rizikovým faktorom pre viktimizáciu, citovej väzbe a diferenciácii self v súvislosti s násilím vo vzťahoch. Zmienené sú aj dôsledky a intervencia spolu s protektívnymi faktormi. Empirická časť využíva kvalitatívnu metodológiu, skladá sa zo šiestich pološtruktúrovaných interview s obeťami partnerského násilia. Mapuje začiatok, priebeh a ukončovanie násilného vzťahu, spolu s dopadmi a protektívnymi faktormi a ďalšími charakteristikami. Zameranie je aj na primárnu rodinu a prípadný postraumatický rozvoj. Využitou metódou je zakotvená teória. Výsledky prinášajú pohľad na viaceré fenomény, ktoré sa týkajú obetí partnerského násilia. Kľúčové slová: partnerské násilie, rizikové faktory, dopady, intervencia, protektívne faktory
Abstract v angličtině:
Abstract: This paper focuses on domestic violence. Theoretical part discusses the definition and theories on domestic violence, its most important models and forms. Other points of focus are risk factors, attachment and differentiation of self in the context of domestic violence. Consequences and interventions, including protective factors, are also mentioned. The empirical part uses qualitative methodology, consists of six semi-structured interviews with the victims of intimate partner violence. It is primarily focused on beginnings, history and endings of the relationships, including consequences and protective factors and other characteristics. It deals also with primary family and posttraumatic growth. To achieve its goals, it applies the principles of grounded theory. The results show few phenomena, which concern the victims of intimate partner violence. Key words: intimate partner violence, risk factors, consequences, intervention, protective factors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Kováčová 1.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Kováčová 701 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Kováčová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Kováčová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB