velikost textu

Mental Illness In The Works Of Edgar Allan Poe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mental Illness In The Works Of Edgar Allan Poe
Název v češtině:
Duševní choroby v díle Edgara Allana Poea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Hladká
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Oponent:
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Id práce:
212127
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Edgar Allan Poe|Duševní choroby|Gotika|Šílenství
Klíčová slova v angličtině:
Edgar Allan Poe|Mental Illness|Gothic|American Gothic|Madness|Insanity
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na duševní choroby v dílech Edgara Allana Poea, jejich využití v Poeových povídkách a jejich funkci jakožto nástroje pro navození pocitů děsu ve čtenáři. Práce se pokusí o vymezení jednotlivých typů šílenství, které budou založeny na šílených postavách z osmi vybraných Poeových povídek. Povídky vybrané pro účely této práce obsahují jasný popis psychicky nemocných postav a jsou to „Černý kocour,“ „Sud vína amontilladského,“ „Ligeia,“ „Eleonora,“ „Berenice,“ „Pád domu Usherů,“ „Zrádné srdce“ a „William Wilson.“ Tato práce se bude skládat ze čtyř hlavních kapitol. Dále bude také doplněna krátkou kapitolou věnovanou životu Edgara Allana Poea, neboť životní příběh právě tohoto autora je důležitý pro pochopení, ba i patřičný prožitek z jeho díla. Kapitola 1 se zaměří na Poeovy vypravěče v povídkách „Eleonora“ a „Ligeia.“ Šílenství, které je u nich patrné, pramení z lásky, vášně a ztráty, především ale i z marného pokusu o dosažení ideálu krásy. To vše se poté odráží ve vypravěčově depresi nebo závislosti na opiu. Tyto postavy v podstatě propadají šílenství kvůli nešťastné lásce. Kapitola 2 bude sledovat, jak se šílenství v mysli přetváří na reálný čin, na vraždu. Tato kapitola se bude zabývat šílenými vrahy z Poeových povídek „Černý kocour,“ „Sud vína amontilladského“ a „Zrádné srdce.“ V těchto povídkách se vypravěči snaží uhájit svoji příčetnost, zatímco nevědomky ukazují, že jsou ve skutečnosti zmítáni krizí racionality. Jejich šílenství pramení z nezdravé závislosti na specifické věci nebo touze, kterou potřebují uskutečnit. Ta je pak demonstrována vypravěčovou perverzitou a zuřivostí. Zde Poe využívá kontroverze týkající se obhajoby šílenství probíhající za jeho doby v Americe a poukazuje na tehdejší představu, že člověk schopný rozumného uvažování nemůže být zároveň psychicky narušený. Kapitola 3 bude analyzovat melancholický charakter Rodericka Ushera v povídce „Pád domu Usherů“ a vypravěče v „Berenice“ trpícího monománií, 1 s ohledem na rozpad jejich životních jistot. Duševní zdraví těchto postav je totiž spojeno se stabilitou světa, ve kterém žijí a jeho narušení tedy vede k jejich šílenství. To se později nepříznivě odráží na jejich jednání s ostatními postavami, konkrétně jejich pohřbení zaživa. Šílenství zde vlastně pramení ze samotářského života hlavních postav a jejich obsesí. Poslední kapitola se pak bude zabývat tématem dvojnictví v povídkách „William Wilson“ a „Ligeia.“ Zde se šílenství projevuje vražednými sklony, které vypravěči vykazují poté, co si v mysli vytvořili neexistující postavy. V jednom z příběhů šílenství pramení z nekontrolovatelné touhy, ve druhém z krize svědomí a rozštěpení osobnosti. Přestože téma mysli a duševních chorob není v gotickém žánru neobvyklé, Poe se u svých postav soustředí zejména na rozštěpení osobnosti, a to ve smyslu rozum versus cit či racionální uvažování versus šílenství, čímž vnáší do gotiky opět něco nového. Jeho pojetí šílenství za užití rozumové analýzy s intenzivními emocemi jej činí jedinečným. 2
Abstract v angličtině:
Abstract The focus of this thesis aims at mental illness in the works of Edgar Allan Poe, their incorporation in his short stories and their function as a means of inducing of horror in the reader. It will be attempted to establish a typology of madness based upon the insane characters from eight of Poe’s stories. These stories, chosen for their clear depiction of mentally deranged characters, are “The Black Cat,” “The Cask of Amontillado,” “Ligeia,” “Eleonora,” “Berenice,” “The Fall of the House of Usher,” “The Tell-Tale Heart” and “William Wilson.” This thesis will consist of four main parts with a small additional chapter dedicated to the life of Edgar Allan Poe, since the author’s life experience is also important for the understanding and appreciating of his work. Chapter 1 will focus on Poe’s narrators in the stories “Eleonora” and “Ligeia.” Their insanity, stemming from love, passion and loss, and especially from a vain attempt to achieve the ideal of beauty manifests in their later depression or drug addiction. In essence, the characters are driven mad by unhappy love. Chapter 2 will show the physical manifestation of madness into murder. It will deal with Poe’s insane murderers from the tales “The Black Cat,” “The Cask of Amontillado” and “The Tell-Tale Heart.” In these tales, the narrators attempt to defend their sanity while in reality, they unconsciously show their crisis of rationality instead. Their insanity stems from their unhealthy fixation upon a certain object or a need they need to fulfill. This is then demonstrated with their perverseness and rage. Poe also makes use of the insanity-defense controversy here by showing the then common view that a person governed by reason cannot be driven by insanity. Chapter 3 will analyze the melancholic Roderick Usher in “The Fall of the House of Usher” and the monomaniac narrator in “Berenice,” with respect to the disruption of the characters’ 1 life certainties. Their mental balance is linked to the stability of their world which, upon crumbling, takes away the characters’ sanity as well. That later leads to the harming of others, specifically to their premature entombment. Here the insanity stems from the characters’ introversion and obsession. The final chapter will then discuss the theme of doppelgangers which can be found in the tales “William Wilson” and “Ligeia.” The madness in these stories is seen in the narrators who are being driven to murder after dreaming up a nonexistent individual. Their insanity stems from an uncontrollable desire in one story, and in the other, it is a battle with one’s conscience in a personality split. Although the focus on mind and mental illness is usual in the Gothic genre, Poe’s focus on the personality splits in his characters, the split between reason and emotion or the split between rationality and insanity, is described in extraordinary depth with the use of both rational analysis and emotional intensity and that makes his interpretation of mental illness in literature novel. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Hladká 640 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Hladká 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Hladká 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 14 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 152 kB