velikost textu

Zkrácená řízení v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkrácená řízení v civilním procesu
Název v angličtině:
Fast-track proceedings in civil procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
David Lakron
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Id práce:
212126
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Zkrácená řízení jakožto tradiční institut občanského práva procesního i přes svůj dlouholetý vývoj obsahují v současné právní úpravě mnoho nedostatků. Tato práce se tak snaží o ucelenější právní analýzu současné právní úpravy zkrácených řízení a o nabídnutí řešení jejích mezer. Inspiraci pro řešení těchto problémů práce nalézá i v zahraničních právních úpravách, které jsou podrobeny komparaci s českou právní úpravou. Práce tak nabídne komparaci s německou, francouzskou a slovenskou právní úpravou, kdy především německá právní úprava poskytuje návod pro zdokonalení automatizace rozkazního řízení, ke které se snaží i český zákonodárce dospět. Odborná veřejnost zkráceným řízením neposkytuje patřičnou pozornost, kdy jsou spíše sepsány články či publikace na specifickou část této problematiky, ale ucelenější pohled a provázanost jednotlivých řízení či případná jejich komparace mezi sebou v odborné literatuře téměř chybí. Neodborná veřejnost tak nemá možnost pochopit význam a hlavně výhodu zkrácených řízení. Tato práce se toto snaží napravit a poskytnout tak komplexnější pohled na zkrácená řízení, ať již v obecné rovině nebo i s ohledem na jednotlivá zkrácená řízení a jejich vzájemnou provázanost. V práci tak dochází k rozebrání rozkazního řízení prostého, evropského rozkazního řízení, směnečného či šekového rozkazního řízení a elektronického rozkazního řízení, a to i v souvislosti s historickým vývojem těchto institutů procesního práva na našem území. Zmíněny tak zde budou historické právní úpravy zkrácených řízení, a jejich případná komparace se současnou právní úpravou. Současně práce zmíní obdobné instituty občanského práva procesního, které přináší alternativu ke zkráceným řízením. Těmito instituty budou rozsudek pro zmeškání a rozsudek pro uznání, o jejichž stručný popis se tato práce také pokusí. Tak práce poskytne ucelenější pohled na zkrácená řízení a jejich vzájemnou provázanost, který v současné době není poskytnut ze strany odborné veřejnosti a nabídne možnosti řešení současných problémů soudobé právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract Fast-track proceedings known as traditional institute of civil procedural law contain many imperfections in present legislation despite their long-term development. Therefore this thesis strives to give more comprehensive legal analysis on present legislation regarding fast- track proceedings and to offer a solution for its loopholes. This thesis finds inspiration for dealing with these problems also in foreign legislations, which are compared with Czech legislation. Thesis thus offers comparison of German, French and Slovakian legislation with legislation of the Czech Republic, when German legislation seems to provide a proper guideline for improvement regarding fast-track proceedings automatization, which is also desired by Czech legislator. Professional public does not provide fast-track proceedings with proper attention, when articles or publications only focus on specific parts of these issues, but more coherent perspective and links between individual proceedings or their comparison are almost absent in specific literature. Thus non-professionals do not get the chance to understand meaning and advantages of fast-track proceedings. Thesis tries to fix this and to give more comprehensive perspective on fast-track proceedings in general terms or with regard to individual fast-track proceedings and their mutual links. Thesis also analyzes order for payment procedure, European order for payment procedure, bill or check order for payment procedure and electronic order for payment procedure in the context of historical development of these institutes of civil procedural law on our territory. Thus this thesis deals with historical legislations regarding fast-track proceedings and their possible comparison with present legislation. At the same time this thesis mentions similar institutes of civil procedural law, which offer an alternative to fast-track proceedings. These institutes are judgment for default and judgment by admission, whose general description would also be considered in this thesis. Therefore this thesis provides more comprehensive perspective on fast-track proceedings and their mutual links, which is not provided by professional public, and offers possible solutions on actual problems of present legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Lakron 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Lakron 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Lakron 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 627 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 265 kB