velikost textu

Rizikové chování klientů výchovného ústavu se zaměřením na zvládání agresivního chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizikové chování klientů výchovného ústavu se zaměřením na zvládání agresivního chování
Název v angličtině:
Risky behavior in youth detention center with focus on managing aggressive behavior.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kryštof Dohnal
Vedoucí:
PhDr. David Čáp
Oponent:
Mgr. Zuzana Kostelníková
Id práce:
212125
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rizikové chování|agresivní chování|výchovný ústav
Klíčová slova v angličtině:
risk behavior|aggressive behavior|youth detention center
Abstrakt:
Bakalářská práce si klade za cíl představit vybraná riziková chování klientů výchovného ústavu se zaměřením na zvládání agresivního chování. Práce je rozdělena na dva celky, přičemž první je literárně přehledová část shrnující vybraná riziková chování vztahující se ke klientům školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Sem patří užívání návykových látek, kriminální jednání, šikana a neposlední řadě i možnými strategiemi jeho zvládání, kterému se věnuje samostatná kapitola. Druhá část je věnována návrhu výzkumného projektu, který je zaměřen na zvládání agresivního chování klientů Výchovného ústavu
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to introduce selected risk behavior of clients from a youth detention center with focus on managing an aggressive behavior. The thesis is divided into two parts, the first part summarizes selected risk behavior related to clients of school facilities for institutional and protective education. These include substance abuse, criminal behavior, bullying and, last but not least, aggressive behavior with possibilities of managing strategies, which is in a separate chapter. The second part is devoted to the design of a research project that is focused on managing aggressive behavior of clients of the Youth Detention Center in Hostinné.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kryštof Dohnal 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kryštof Dohnal 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kryštof Dohnal 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Čáp 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Kostelníková 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB