velikost textu

Představa učitele a učitelky z pohledu žáků a žaček 2. stupně základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představa učitele a učitelky z pohledu žáků a žaček 2. stupně základní školy
Název v angličtině:
The idea of a female and male teacher in the perspective of students at lower secondary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martina Procházková
Vedoucí:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Oponent:
Lucie Jarkovská
Id práce:
212121
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender, genderové stereotypy, pedagogická osobnost, typický/á učitel/ka, ideální učitel/ka, představy studujících, hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
gender, gender stereotypes, pedagogical personality, typical teacher, ideal teacher, student’s ideas, evaluation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se bude zabývat žákovskými představami vyučujících z genderového hlediska. Srovnávat bude představu typického učitele a učitelky, dále představu ideálního učitele a učitelky a charakteristiku konkrétního učitele a učitelky. Hlavní výzkumnou otázkou bude, nakolik jsou žákovské představy a konkrétní zkušenosti ovlivněné genderovými stereotypy. Několik výzkumů dokázalo, že pedagogická osobnost vyučujících, resp. její vnímání ze strany studujících má zásadní vliv na efektivitu výuky a postoje studujících ke škole. Realizovaný výzkum využívá kvantitativní metodologie. Konkrétně je využito dotazníkového šetření. Studující čtyř ročníků 2. stupně ZŠ vyplňovali tři dotazníky. První se zaměřoval na představu typické/ho učitele/ky, druhý na představu ideální/ho učitele/ky a třetí na popis konkrétní/ho učitele/ky. V rámci analýzy bude představeno srovnání představ učitele a učitelky, ve všech uvedených rovinách, ale také srovnání napříč uvedenými rovinami. Výzkum navazuje na studii představ typické/ho učitele/ky realizovanou před patnácti lety (Moravcová– Smetáčková, 2003), s níž bude srovnávat výsledky. Klíčová slova: gender, genderové stereotypy, pedagogická osobnost, typický/á učitel/ka, ideální učitel/ka, představy studujících, hodnocení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is looking into problematics of children´s view of teachers from gender perspective. It compares idea of typical male and female teacher, idea of ideal male and female teacher and also characteristics of actual male and female teachers. Main subject of this research is, if and how much is an ideal model of a teacher and children´s real life experience influenced by a gender stereotype. Several researches have proven, that pedagogical personality and the way it is received has a major impact on studying effectiveness and attitudes towards school. These particular research uses quantitative methodology. Specifically a questionnaire survey. Several students of elementary school filled three questionnaires. First focused on imagine of typical male and female teacher, seconds focused on imagine of ideal model of a male and female teacher and third focused on description of a real-life teacher. The analysis will present a comparison of typical, ideal and real-life teachers and if gender has an impact on those three categories (typical, ideal and real-life teacher). This research is based and is expanding research of typical teacher published fifteen years ago (Moravcová-Smetáčková, 2003) and will be comparing the outcomes. Key words: gender, gender stereotypes, pedagogical personality, typical teacher, ideal teacher, student’s ideas, evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Procházková 4.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Martina Procházková 3.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Procházková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Procházková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lucie Jarkovská 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Věra Sokolová, Ph.D. 152 kB