velikost textu

Postih majetku manžela povinného ve vykonávacím řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postih majetku manžela povinného ve vykonávacím řízení
Název v angličtině:
Seizure of property of the obligor spouse in execution of judgement proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Vernerová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
212104
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Společné jmění manželů, Výkon rozhodnutí, Exekuce, Manžel povinného
Klíčová slova v angličtině:
Community property of spouses, Execution of judgement, Execution, Spouse of the obligor
Abstrakt:
ABSTRAKT POSTIH MAJETKU MANŽELA POVINNÉHO VE VYKONÁVACÍM ŘÍZENÍ Tato rigorózní práce se zabývá postihem majetku manžela povinného v rámci řízení o výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Postižitelným majetkem je přitom myšlen majetek ve společném jmění manželů (povinného a jeho manžela) a tzv. jiné majetkové hodnoty manžela povinného jako jsou jeho mzda, peněžité pohledávky a jiná majetková práva, které součástí společného jmění manželů nejsou a jejichž postih je otázkou stále trvající debaty, ke které přispívá i tato práce. Donedávna nepříliš diskutovaná problematika postihu majetku manžela povinného za posledních sedm let doznala tří zásadních změn právní úpravy, které ji učinily nejen předmětem debat široké veřejnosti, ale zejména velmi obtížně uchopitelnou nejen pro účastníky řízení, ale i pro soudy a soudní exekutory v jejich aplikační praxi. Tato práce si proto klade za cíl v daných obdobích kriticky zhodnotit příslušnou právní úpravu, analyzovat její východiska a dopady na manžela povinného ve vykonávacím řízení i poukázat na skutečnosti, které unikly pozornosti odborné veřejnosti. Součástí práce jsou čtyři stěžejní kapitoly, které se zabývají právní úpravou účinnou v obdobích do 31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 a úpravou účinnou v době uzavření této práce. V každé z nich je velký prostor věnován dostupné literatuře a judikatuře vyšších soudů, ve které lze vysledovat negativní dopady častých změn a nedotažené právní úpravy na jejich rozhodovací praxi. S ohledem na délku zejm. exekučních řízení a časté změny právní úpravy je velká pozornost věnována otázce časové působnosti novel zákonů. A vzhledem k tomu, že v centru pozornosti procesního práva by měl vždy zůstávat účastník řízení, se v každé kapitole zabývám též možnostmi obrany manžela povinného, jehož majetek byl postižen v rozporu se zákonem. 1 Vzhledem k nutnosti komparace různých znění právních předpisů jsou součástí práce i dvě vyjímatelné přílohy, ve kterých jsou přehledně znázorněny změny zásadních právních ustanovení. 2
Abstract v angličtině:
ABSTRACT SEIZURE OF PROPERTY OF THE OBLIGOR SPOUSE IN EXECUTION OF JUDGEMENT PROCEEDINGS The topic of this rigorosum thesis is seizure of property of the obligor spouse in execution of judgement and execution proceedings. “Seizurable property” in this context is property in community property of spouses (the obligor and their spouse), together with other property values belonging to the obligor spouse, such as their pay, pecuniary claims and other property rights that are not part of community property of spouses. The question of seizure of these other property rights has been a subject of an ongoing debate to which this thesis aims to contribute. Not much attention was paid to the issue of seizure of property of the obligor spouse in the past, but over the course of the seven last years, it has seen three major legislative changes which have made it a subject of public debate. These modifications, however, have also made it difficult to grasp for parties to a case, courts and court executors in their practice. Therefore, the aim of the present thesis is to critically assess the relevant legislation in selected periods of time, analyse its bases as well as its impacts on the obligor spouse in execution of judgement proceedings, and to point out to facts that have escaped the notice of experts. The thesis consists of four key chapters that deal with legislation effective until 31. 12. 2012, from 1. 1. 2013 to 31. 12. 2013, from 1. 1. 2014 to 30. 6. 2015 and with legislation that was effective at the time of finalization of the present thesis. Each chapter provides an in-depth analysis of available literature and judgements of higher courts illustrating the negative impacts these frequent modifications and imperfect legislation have had on their decision-making practice. With regard to the length of execution proceedings and to frequent legislative changes, special attention is paid to the issue of time applicability of these amendments. Considering that procedural law should 1 always primarily focus on parties to a case, each chapter also discusses the possibilities of defence of the obligor spouse whose property was seizured illegally. Taking into account the necessity to compare different wording of the relevant regulations, the thesis also includes two detachable annexes comprising a graphic overview of the modifications in the key legal provisions. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Vernerová 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Vernerová 234 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Vernerová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Vernerová 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB