velikost textu

Supevize v dětském domově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Supevize v dětském domově
Název v angličtině:
Supervision in Children’s home
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Kolouchová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Mašková
Id práce:
212074
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
supervize, dětský domov
Klíčová slova v angličtině:
Supervision, Children’s home
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou supervizí v dětských domovech. Cílem práce je zmapovat poskytování supervizních služeb pedagogickým pracovníkům dětských domovů. Teoretická část práce vymezuje pojem supervize, její funkce, druhy, účastníky a proces. V dalších kapitolách se konkrétněji zaměřuje na vývoj supervize v zahraničí i u nás, následně popisuje supervizi ve školství a také v zařízeních ústavní péče. V závěru části budou ještě popsány etické aspekty v souvislosti se supervizí. Empirická část diplomové práce se bude zabývat tím, jak pedagogičtí pracovníci dětských domovů poskytovaná supervizní setkání vnímají, zda jsou pro ně v jejich kariérním životě přínosem a supervize plní svou funkci. Praktická část bude zároveň mapovat zkušenosti supervizorů s prostředím dětského domova a jejich pracovníky. Výzkumná část bude realizována formou polostrukturovaných rozhovorů s vychovateli dětských domovů, jejich řediteli a také supervizory, kteří v prostředí dětského domova figurují. Klíčová slova: supervize, dětský domov, rozhovor, metoda zakotvené teorie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis aims at the issue of supervision in children's homes. The goal is to map the provision of supervision services to pedagogic staff of children's homes. A theoretical part of the thesis defines the concept of supervision, its form, use and function. In the following chapters, more specifically, it focuses on supervision in institutional care. The empirical part of the diploma thesis will address how pedagogical staff of the children's homes perceives provided supervising meeting and whether there are some benefits for their career life and the supervision is effective. The practical part will also explore the experience of supervisors with the children's home environment and their staff. The research part will be realized in the form of semi-structured interviews with children's home educators, their directors and supervisors who work in the children's home environment. Key words: supervision, children’s home, interview, grounded theory method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Kolouchová 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Kolouchová 473 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Kolouchová 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Kolouchová 348 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Mašková 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB