velikost textu

Ženské postavy v prózách Helgy Königsdorf(ové)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženské postavy v prózách Helgy Königsdorf(ové)
Název v angličtině:
Female Characters in the Prose Works Written by Helga Königsdorf
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karolína Voráčková
Vedoucí:
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Id práce:
212067
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (N AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
německá próza, literatura NDR, tvorba H. Königsdorf(ové), analýza ženských postav
Klíčová slova v angličtině:
German literature, GDR literature, Helga Königsdorf, literary analysis, female characters´ analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá osobností, životem a dílem německé autorky Helgy Königsdorfové a analýzou ženských postav z vybraných prozaických textů. Cílem první části práce je poskytnout přehledný a ucelený soubor biografických informací týkajících se této autorky s důrazem na její spisovatelskou kariéru, dílo a společensko-politický kontext doby. Druhá část je věnována analýze vybraných prozaických textů s důrazem na detailní rozbor ženských postav. Cílem této části je poskytnout přehled témat, motivů a stanovisek souvisejících s postavením ženy v tehdejší společnosti. Analyzované ženské postavy se ve vybraných prózách zabývají tématy jako jsou například problémy v partnerských, rodinných či profesních vztazích související s emancipací žen nebo pozice žen v tehdejší vědě. Závěr práce nabízí stručné shrnutí a porovnání rozdílů a podobností osobností, názorů a priorit rozebíraných ženských postav. KLÍČOVÁ SLOVA německá próza, literatura NDR, tvorba H. Königsdorf(ové), analýza ženských postav
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the personality, life and work of German author Helga Königsdorf and the analysis of selected prosaic works. The aim of the first part is to provide a well-arranged and comprehensive set of biographical information about this author with an emphasis on her literary career, work and socio-political context. The second part is devoted to the study of selected prosaic texts with an emphasis on providing the detailed analysis of female characters. The aim of this part is to provide an overview of topics and standpoints related to the status of women in the society at that time. The analysed female characters deal with topics such as women's position in science at that time or problems in partner, family or professional relationships related to women's emancipation. The conclusion of the thesis offers a brief summary and comparison of differences and similarities considering the personalities, opinions and priorities of these female characters. KEY WORDS German literature, GDR literature, Helga Königsdorf, literary analysis, female characters´ analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Voráčková 998 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Voráčková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Voráčková 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 152 kB