velikost textu

Financování politických stran: mezinárodní komparace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Financování politických stran: mezinárodní komparace
Název v angličtině:
Political Party Funding: an International Comparison
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Matěj Bejdák
Oponent:
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
Id práce:
212058
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Financování politických stran, Česká republika, Spolková republika Německo
Klíčová slova v angličtině:
Political Party Funding, Czech Republic, Federal Republic of Germany
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit, jaké jsou výrazné nedostatky systému financování politických stran v České republice a navrhnout jejich možné řešení. K analýze platné právní úpravy jsou využity poznatky získané v první části práce, jež se zabývá teoretickým rámcem financování politických stran. Nejprve je popsána právní úprava politických stran, dále principy a cíle jejich financování a možné přístupy k němu, přičemž většina prostoru je věnována jednomu z možných přístupů ke stranickému financování: regulatorním zásahům, které jsou rozděleny podle dichotomie příjmy (státní a soukromé financování) a výdaje (zejména regulace výdajů na předvolební kampaně). Česká úprava je analyzována nejen obecně a za použití teoretických východisek, ale je také komparována se systémem ve Spolkové republice Německo. Je použita hypotéza, že německá úprava je pro Českou republiku v oblasti stranického financování vzorem hodným následování, protože Spolková republika Německo je rozvinutým demokratickým právním státem po delší nepřerušenou dobu a patřila mezi první státy na světě, které zavedly státní financování politických stran. V druhé části práce jsou popsány, analyzovány a porovnávány platné právní úpravy České republiky a Spolkové republiky Německo v tomto pořadí: nejprve přímé a nepřímé státní financování politických stran, poté jejich financování ze soukromých zdrojů, regulace financování předvolebních kampaní a dále pravidla transparentnosti hospodaření stran a kontrola těchto pravidel. Hypotéza je potvrzena jen z části. V případě státního financování je německý systém pro Českou republiku vhodnou inspirací, kdežto v oblastech soukromého financování stran, regulace financování předvolebních kampaní, transparentnosti a kontroly stranického hospodaření Německo naopak na systémové úrovni účelnou inspirací není. Nicméně, i v těchto oblastech se lze inspirovat některými dílčími právními instituty.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to identify significant weaknesses of political party funding system in the Czech Republic, and to suggest possible improvements of the system. Knowledge acquired in the first part of the thesis, which deals with the theoretical basis of political party funding, is used to analyse the applicable legislation. This part of the thesis first of all describes the legal framework of political parties, the principles and goals of political party funding, and possible approaches to the funding; the most space is devoted to one of the possible approaches, regulatory measures, which is divided on the basis of supply side (state a private funding) and demand side (mainly campaign spending regulation). The Czech legislation is not only analysed in general and using the theoretical basis, but is also compared with the system adopted by the Federal Republic of Germany. The hypothesis is that the German law is a good example for the Czech Republic in the field of party financing, for the Federal Republic of Germany has been a developed democratic state of law for a longer uninterrupted period of time, and was one of the first countries in the world to introduce state funding of political parties. The second part of the thesis describes, analyses and compares the applicable legislation of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany in the following order: firstly, direct and indirect state funding of political parties, then their funding from private sources, campaign spending regulation, and rules of party funding transparency and the control of these rules. The hypothesis is confirmed only in part. In the case of state funding, the German system is an appropriate inspiration for the Czech Republic; nonetheless, in the areas of private political party funding, campaign spending regulation, and rules of party funding transparency and control, Germany is not a suitable inspiration source at the system level. However, inspiration may be found with respect to individual cases even in these areas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Bejdák 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Bejdák 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Bejdák 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB