velikost textu

Mediálny obraz 100. výročia vzniku Československa v českých a slovenských denníkoch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediálny obraz 100. výročia vzniku Československa v českých a slovenských denníkoch
Název v češtině:
Mediální obraz 100.výročí vzniku Československa v českých a slovenských denících
Název v angličtině:
The media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech and Slovak dailies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Mária Dvořáčková
Vedoucí:
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Jirků
Id práce:
212046
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Československo, Česká republika, Slovenská republika, výročie, mediálny obraz
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, Czech republic, Slovak republic, anniversary, media image
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá mediálnym obrazom 100. výročia vzniku Československa v českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk a v slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas v období dva týždne pred výročím a dva týždne po výročí. Primárnym cieľom práce je reflexia a komparácia mediálneho obrazu stého výročia Československa vo vybraných českých a slovenských denníkoch. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská, charakteristiku skúmaných denníkov a špecifikuje výskumné metódy. Druhá kapitola pozostáva zo stručného prierezu históriou Československa, ktorý analýzu uvádza do kontextu. Tretia kapitola analyzuje spracovanie témy stého výročia vzniku Československa vo vybraných denníkoch s dôrazom na frekvenciu, žurnalistické žánre, zaradenie do rubrík, tematické zameranie a konotácie. Štvrtá kapitola sumarizuje výsledky prieskumu, odpovedá na výskumné otázky a overuje správnosť hypotéz.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals is concerned with the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech dailies Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny and Blesk and Slovak dailies Pravda, SME and Nový Čas two weeks before the anniversary and two weeks after the anniversary. The primary purpose of the thesis is reflexion and comparison of the media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech and Slovak dailies. The first chapter consists of the theoretical background, the characteristic of examined dailies and specifies the research methods. The second chapter compises of a brief summary of the history of Czechoslovakia, which puts the analysis into context. The third chapter analyses the media coverage of the topy 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in the selected dailies with emphasis on frequency, journalistic genres, and inclusion in columns, thematic focus and connotations. The fourth chapter concludes the research results, answers to research questions and verifies the accuracy of hypotheses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mária Dvořáčková 25.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mária Dvořáčková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mária Dvořáčková 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Just, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Jirků 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB