text size

Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících
Titile (in english):
Media literacy and critical thinking among adolescents
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Kristýna Zvelebilová
Supervisor:
PhDr. Jan Jirků
Opponent:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Thesis Id:
212044
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Journalism (23-KZ)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Journalism (ZN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/02/2020
Defence result:
Very good (C)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
mediální výchova, mediální gramotnost, dezinformace, hoax, bias, kritické myšlení, děti, dospívající
Keywords:
media education, media literacy, fake news, hoax, bias, critical thinking, children, adolescents
Abstract (in czech):
ZVELEBILOVÁ, Kristýna. Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících. Praha, 2020. 131 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Jirků, Ph.D. Anotace Předmětem diplomové práce Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících je popsat význam mediální gramotnosti pro život v dnešním medializovaném světě. Zároveň přestavuje koncepty, které s ní úzce souvisejí. Těmi jsou například kritické myšlení nebo mediální výchova a dále fenomény fake news, hoax, propaganda, konfirmační zkreslení aj. To vše s důrazem na mediální gramotnost a její rozvoj u mladého publika. Kromě zaměření na popis specifik vztahu dětí a médií se zabývá popisem mediálně-výchovných strategií rodičů, přístupu k mediální výchově obecně a konkrétně v českém vzdělávacím systému. Celkově se práce zaměřuje zejména na kritickou složku mediální gramotnosti. Teoretická část je doplněna o výzkumnou, jejímž cílem je v rámci případové studie zjistit, jak žáci druhého stupně základní školy přistupují k předloženým ukázkám dezinformací. Metoda studie leží na pomezí kvantitativního a kvalitativního výzkumu a je prováděna formou dotazníkového šetření doplněného o následnou diskuzi se žáky. Zjišťuje, mimo jiné, jestli a proč žáci považují ukázky dezinformací za pravdivé a jaké podle žáků může mít šíření těchto ukázek ve společnosti důsledky.
Abstract:
ZVELEBILOVÁ, Kristýna. Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících. Praha, 2020. 131 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Jirků, Ph.D. Annotation Master's thesis project Media Literacy and Critical Thinking Among Adolescents adolescents emphasizes the importance of media literacy for life in today's media-rich world. At the same time, it introduces related concepts such as critical thinking or media education and phenomena like fake news, hoax, propaganda, confirmation bias etc. Overall the main emphasis of the thesis is on the media literacy and its development among youth audiences. Marking of a specific relationship between the children and the media is followed by the description of parental media education strategies, media education in general and specifically in the Czech educational system. Main stress of this document is on the critical-thinking related part of a media literacy. Theoretical introduction is complemented by a case study research, which aims to discover, how secondary school pupils approach selected examples of fake news. Methodology of this case study falls somewhere between quantitative and qualitative research. It is conducted by a questionnaire followed by a discussion with pupils. One of the goals is to understand if and why pupils consider given fake news examples as truthful and what consequences of their spreading pupils recognize.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristýna Zvelebilová 10.5 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristýna Zvelebilová 79 kB
Download Abstract in english Bc. Kristýna Zvelebilová 78 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jan Jirků 243 kB
Download Opponent's review PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 150 kB
Download Defence's report Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB