velikost textu

Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících
Název v angličtině:
Media literacy and critical thinking among adolescents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Zvelebilová
Vedoucí:
PhDr. Jan Jirků
Oponent:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Id práce:
212044
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální výchova, mediální gramotnost, dezinformace, hoax, bias, kritické myšlení, děti, dospívající
Klíčová slova v angličtině:
media education, media literacy, fake news, hoax, bias, critical thinking, children, adolescents
Abstrakt:
ZVELEBILOVÁ, Kristýna. Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících. Praha, 2020. 131 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Jirků, Ph.D. Anotace Předmětem diplomové práce Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících je popsat význam mediální gramotnosti pro život v dnešním medializovaném světě. Zároveň přestavuje koncepty, které s ní úzce souvisejí. Těmi jsou například kritické myšlení nebo mediální výchova a dále fenomény fake news, hoax, propaganda, konfirmační zkreslení aj. To vše s důrazem na mediální gramotnost a její rozvoj u mladého publika. Kromě zaměření na popis specifik vztahu dětí a médií se zabývá popisem mediálně-výchovných strategií rodičů, přístupu k mediální výchově obecně a konkrétně v českém vzdělávacím systému. Celkově se práce zaměřuje zejména na kritickou složku mediální gramotnosti. Teoretická část je doplněna o výzkumnou, jejímž cílem je v rámci případové studie zjistit, jak žáci druhého stupně základní školy přistupují k předloženým ukázkám dezinformací. Metoda studie leží na pomezí kvantitativního a kvalitativního výzkumu a je prováděna formou dotazníkového šetření doplněného o následnou diskuzi se žáky. Zjišťuje, mimo jiné, jestli a proč žáci považují ukázky dezinformací za pravdivé a jaké podle žáků může mít šíření těchto ukázek ve společnosti důsledky.
Abstract v angličtině:
ZVELEBILOVÁ, Kristýna. Mediální gramotnost a kritické myšlení u dospívajících. Praha, 2020. 131 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Jirků, Ph.D. Annotation Master's thesis project Media Literacy and Critical Thinking Among Adolescents adolescents emphasizes the importance of media literacy for life in today's media-rich world. At the same time, it introduces related concepts such as critical thinking or media education and phenomena like fake news, hoax, propaganda, confirmation bias etc. Overall the main emphasis of the thesis is on the media literacy and its development among youth audiences. Marking of a specific relationship between the children and the media is followed by the description of parental media education strategies, media education in general and specifically in the Czech educational system. Main stress of this document is on the critical-thinking related part of a media literacy. Theoretical introduction is complemented by a case study research, which aims to discover, how secondary school pupils approach selected examples of fake news. Methodology of this case study falls somewhere between quantitative and qualitative research. It is conducted by a questionnaire followed by a discussion with pupils. One of the goals is to understand if and why pupils consider given fake news examples as truthful and what consequences of their spreading pupils recognize.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Zvelebilová 10.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Zvelebilová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Zvelebilová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Jirků 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB