velikost textu

Bránice v roli jícnového svěrače a možnosti léčby refluxní choroby jícnu pomocí fyzioterapeutických postupů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bránice v roli jícnového svěrače a možnosti léčby refluxní choroby jícnu pomocí fyzioterapeutických postupů
Název v angličtině:
Diaphragm in the role of oesophageal sphincter and the possibility of treating reflux oesophageal disease by physiotherapeutic procedures
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Bitnar
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Id práce:
212042
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Východisko : Abstrakt Bránice, její krurální část, je mnohými autory považována za součást antirefluxní bariéry . Mnoho se ale neví o její reaktibilitě v této oblasti, její maximální síle a o tom jak se projevuje postura do aktivity této části bránice. Tato práce je věnována tématu bránice v roli dolního jícnového svěrače a chceme poukázat na možnosti funkčního dopadu bránice na kompetenci tohoto jícnového svěrače u pacientů s refluxní chorobou jícnu a poodhalit možnosti jak může fyzioterapie pomoci v léčbě této části kosterní svaloviny, tak aby se zlepšila funkce dolního jícnového svěrače (dále LES). Dále chceme pomocí nitrojícnového měření poukázat na posturální funkci bránice a verifikovat tak její stabilizační funkci pro axiální systém i verifikovat některé manévry a techniky běžně využívané v klinické praxi fyzioterapeuta, ale málo objektivizované. Samotná síla bránice je pak částečně měřitelná pomocí speciální spirometrie , tzv. okluzních tlaků. Metoda : Skupina probandů obsahovala celkem 62 pacientů ve věkovém rozmezí 20 – 77 let, z toho bylo 39 žen a 48 mužů. BMI 26,2. Všichni pacienti měli klinicky verifikovanou gastroezofageální refluxní nemoc (GERD). Vyšetření byli na III chirurgické klinice FN Motol (jícnové poradna) a na I. Interní klinice FN Motol. Pacienti byli podrobeni funkčnímu jícnovému vyšetření pomocí High resolution jícnové manometrie od firmy MMS pomocí 36 kanálové single use sondy a pomocí speciální spirometrie zaměřené na sílu respiračního svalstva, tzv. okluzních tlaků. Měřen byl maximální inspirační tlak (PImax) a maximální expirační tlak (PEmax) Spirometrie byla vyšetřená pomocí spirometru - MasterScope verze 5.5 od firmy Jaeger. U probandů byla zkoumána respirační síla inspiračních a expiračních svalů a poměr mezi nimi, změny aktivity crurální části bránice při tzv. diafragmatickém či abdominálním dýchání, aktivita crurální části bránice při trojlexi dolních končetin nad podložku, při manuální stabilizaci hrudníku a ThL přechodu a při trakci krční páteře. Výsledky byly statisticky zpracovány s hladinou významnosti p=0,05 a zpracovány do grafů a tabulek. Výsledky: Průměrný klidový tlak v oblasti dolního jícnového svěrače byl 14mm/Hg. Během všech manévrů se statisticky zvýšil tak, že p= 0, 05 a méně. Tlak LES se při trakci krční páteře statisticky významně změní oproti klidové spontánní pozici hlavy a krční páteře probandů (P-Value = 0,000276574). Tlak LES se při kaudalizaci a stabilizaci hrudníku statisticky významně změní oproti klidovému tlaku (P-Value = 2,37727E-10). Tlak LES se při abdominálním dýchání statisticky významně změní oproti klidovému tlaku (P-Value = 0,00000852412). Tlak LES se při zvednutí (trojflexi) dolních končetin nad podložku oproti klidovému tlaku statisticky významně změní (P-Value = 1,96313E-8). Pacienti s GERD mají signifikantně nižší PImax oproti normám (P-Value = 7,61528E-11). Pacienti s GERD mají signifikantně nižší PEmax oproti normám (P-Value = 0,0000055177). Pacienti s GERD mají signifikantně nižší PImax než PEmax (P-Value = 2,32608E-9). Shrnutí a závěr : Z výše uvedených výsledků vyplývá že pacienti s GERD mají sníženou funkci inspiračního a expiračního svalstva. Dále, že crurální část bránice reaguje zvýšením své aktivity a síly v oblasti dolního jícnového svěrače při všech vyšetřovaných manévrech a ve všech případech silně statisticky významně. Bránice je tedy skutečné zásadní komponentou antirefluxní bariéry. Její aktivita a síla je navíc ovlivnitelná změnou posturálních podmínek vyšetřovaných, změnou zátěže, ale též respirační motorikou (dechovým vzorem) a dokonce i změnou aktivity krční páteře a pomocného nádechového svalstva v krční oblasti. Výsledky tedy svědčí o posturální funkci bránice, o vlivu posturality a dechové mechaniky na oblast dolního jícnu a též na možnost funkčního tréninku oblasti LES. Dále se nám tímto podařilo objektivizovat účinnost a dopad manévrů z klinické praxe fyzioterapeuta. Fyzioterapie se tedy jeví jako vhodnou alternativou léčby GERD. Klíčová slova: Refluxní choroba jícnu, bránice, manometrie, dolní jícnový svěrač, fyzioterapie
Abstract v angličtině:
Abstract: Title : Diaphragm in the role of oesophageal sphincter and the possibility of treating reflux oesophageal disease by physiotherapeutic procedures Background: The diaphragm, its bloody part, is considered by many authors to be part of the antireflux barrier. However, many are not aware of its reactivity in this area, its maximum strength, and how posture is manifested in the activity of this part of the diaphragm. This work is devoted to the diaphragm topic in the role of the lower esophageal sphincter and we want to point out the potential impact of the diaphragm on the competence of this esophageal sphincter in patients with reflux oesophageal disease and to reveal the possibilities how physiotherapy can help in the treatment of this part of skeletal muscle so as to improve the function of the lower oesophageal sphincter (LES). We also want to point out the postural function of the diaphragm by means of an intrauterine measurement, thus verifying its stabilization function for the axial system and verifying some maneuvers and techniques commonly used in the physiotherapist's clinical practice, but not objectively. The thickness of the diaphragm itself is then partially measurable by means of special spirometry, so-called occlusion pressures. Method : The group of probands included a total of 62 patients aged 20 - 77 years, of whom 39 were women and 48 men. BMI 26.2. All patients had clinically proven gastroesophageal reflux disease (GERD). The examinations were at the 3rd Surgical Clinic of the University Hospital Motol (Esophageal Rehabilitation Center) and at the Internal Clinic of the Faculty Hospital Motol. Patients were subjected to a functional oesophageal examination using MMS's High Resolution Oesophageal Manometry using a 36-channel single use probe and a special spirometry focused on the strength of the respiratory muscles, so-called occlusal pressures. The maximum inspiratory pressure (PImax) and maximum expiratory pressure (PEmax) were measured using a spirometer - MasterScope version 5.5 from Jaeger. For probands, the respiration force of the inspirational and expiratory muscles was examined and the ratio between them, changes in the diaphragmatic or abdominal breathing activity of the diaphragmatic or abdominal breathing, the activity of the diaphragmatic or abdominal breathing of the diaphragmatic part of the diaphragm at the trigeminal of the lower limbs above the pad, the manual stabilization of the chest and ThL transition, spine. The results were statistically processed with significance level p = 0.05 and processed into graphs and tables. Results: The mean resting pressure in the region of the lower esophageal sphincter was 14mm / Hg. During all maneuvers, it increased statistically by p = 0, 05 and less. The LES pressure is statistically significant in cranial spine traction compared to the spontaneous spontaneous position of the head and cervical spine of the probands (P-Value = 0.000276574). The LES pressure changes statistically significantly over chest cavitation and stabilization compared to resting pressure (P-Value = 2,37727E-10). The LES pressure changes statistically significantly over abdominal pressure (P-Value = 0.00000852412) for abdominal breathing. The LES pressure changes statistically significantly (P-Value = 1,96313E-8) when the lower limbs are raised (triflex) above the washer relative to resting pressure. Patients with GERD have significantly lower PImax compared to standards (P-Value = 7.61528E-11). Patients with GERD have a significantly lower PEmax than the norm (P-Value = 0.0000055177). Patients with GERD have a significantly lower PImax than PEmax (P-Value = 2.32608E-9). Summary and conclusion: From the above results, patients with GERD have decreased inspiration and expiratory function. Furthermore, the cervical part of the diaphragm responds by increasing its activity and strength in the lower esophageal sphincter area in all investigated maneuvers and in all cases strongly statistically significant. The diaphragm is therefore a real component of the antireflux barrier. In addition, its activity and strength can be influenced by a change in postural conditions, a change in load, but also a respiratory motor (breathing pattern) and even a change in the activity of the cervical spine and the auxiliary insulin muscles in the cervix. The results are indicative of the postural function of the diaphragm, the influence of postural and respiratory mechanics on the lower esophagus area and the possibility of functional training of the LES area. We have also been able to objectivize the effectiveness and impact of maneuvers from the physiotherapist's clinical practice. Physiotherapy therefore appears to be a suitable alternative to GERD therapy. Key words : Gastrooesophageal reflux disease, diaphragm, manometry, low oesophageal sphicter, physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Bitnar 6.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Bitnar 376 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Bitnar 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 564 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB