velikost textu

Národní fronta (Le Front National) - Národní sdružení (Le Rassemblement national) pod vedením Marine Le Penové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Národní fronta (Le Front National) - Národní sdružení (Le Rassemblement national) pod vedením Marine Le Penové
Název v angličtině:
Le Front National - Le Rassemblement national under the leadership of Marine Le Pen
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Sasýnová
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Id práce:
212032
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B FJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národní fronta (Le Front National), Národní sdružení (Le Rassemblement national), Francie, politické strany, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Penová
Klíčová slova v angličtině:
Front National (Le Front national), National Rally (Rassemblement national), France, political parties, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen  
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Národní fronta (Le Front National) – Národní sdružení (Le Rassemblement national) pod vedením Marine Le Penové. První část práce je zaměřená politickým stranám obecně. Vysvětluje jejich vznik, funkce a typologii a následně se věnuje stranickému systému Francie. Dále práce obsahuje zmapování historického vývoje Národní fronty pod vedením Jean-Marie Le Pena. Největší zřetel práce věnuje Národní frontě (Národnímu sdružení) pod vedením Marine Le Penové, a také nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu. Cílem práce je prostudovat a analyzovat odbornou politologickou českou a francouzskou literaturu a autentické dokumenty k tématu soudobé politické strany ve Francii, konkrétně Národní Fronty – Národního sdružení, zaměřit se na volební prezidentské a parlamentní programy Národní fronty – Národního sdružení. Dále zmapovat program Národní fronty před blížícími se volbami do Evropského parlamentu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theme of the bachelor thesis is National front (Le Front national) – National Rally (Le Rassemblement national) under the leadership of Marine Le Pen. First part of the thesis is focused on political parties in general. It explains their foundation, function and typology. Subsequently it devotes to the system of French political parties. The thesis includes mapping of historical development of National front under the leadeship of Jean-Marie Le Pen. The thesis puts the biggest emphasis on National front (National Rally) under the leadership of Marine Le Pen and also on oncoming European parliament´s elections. The goal of the thesis is to study and to analyse specialized politological Czech and French literature and authentical documents about theme of contemporary political party in France, specifically National Front – National Rally, to focus on president election´s programmes and parliament´s programmes of National Front – National Rally. Also to map National front´s programme before the oncoming European parliament´s elections.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Sasýnová 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Sasýnová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Sasýnová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB