velikost textu

Demokratizace na Ukrajině po Majdanu v období 2014-2019

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demokratizace na Ukrajině po Majdanu v období 2014-2019
Název v angličtině:
Democratization in Ukraine after the Maidan in the period 2014-2019
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Myroslava Honda
Vedoucí:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Oponent:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Id práce:
212016
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Demokratizace|liberalismus|neoliberalismus|nacionalismus|autoritářství|hybridní režimy
Klíčová slova v angličtině:
Democratization|liberalism|neoliberalism|nationalism|authoritarianism|hybrid regimes
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá přechodem k demokracii na Ukrajině, který je spojen s vyhlášením nezávislosti v 90. letech 20. století. V současné době je politický systém na Ukrajině, i přes snahy o liberalizaci, řazen mezi hybridní režimy, protože naplňuje prvky demokracie a kompetitivního autoritářství. Klíčové pojmy: demokracie, liberalismus a neoliberalismus jsou pro tuto jedno-případovou studii definovány v teoretické části práce. Tyto pojmy jsou využity v praktické části, která se věnuje politickému vývoji od vyhlášení nezávislosti do Majdanu, a následným pěti letům do prezidentských voleb konaných v březnu roku 2019. V závěru je na případu Ukrajiny ukázáno, zda v tomto období došlo ke zlepšení postavení liberální demokracie, či naopak došlo k tomu, že se z Ukrajiny stává autoritářský a nacionalistický režim.
Abstract v angličtině:
Abstrakt: This diploma thesis deals with Ukraine and its political transition to democracy, which is linked to the declaration of independence in the 1990s. Presently, the political system in Ukraine, despite its liberalization efforts, is ranked among hybrid regimes as it fulfills the elements of both, democracy and competitive authoritarianism. Key terms: democracy, liberalism and neo- liberalism, for this one-case study, are defined in the theoretical part of the thesis. These concepts are used in a practical part that deals with political development since the declaration of independence to the Maidan and the subsequent five years up to the presidential elections held in March 2019. In conclusion, it is shown whether the political system in Ukraine inclines towards the liberal democracy, or, on the contrary, if it has turned back to the authoritarian and nationalist regime.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Myroslava Honda 1.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Myroslava Honda 460 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Myroslava Honda 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Myroslava Honda 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB