velikost textu

Acanthamoeba: hrozba pro lidské oko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Acanthamoeba: hrozba pro lidské oko
Název v angličtině:
Acanthamoeba: A Threat to the Human Eye
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Veselá
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
Mgr. Jana Škodová
Id práce:
211992
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Akantamébová keratitida, anatomie oka, kontaktní čočky, smyslové orgány v učebnicích pro ZŠ, naratologie
Klíčová slova v angličtině:
Acanthamoeba keratitis, eye anatomy, contact lenses, sensory organs in elementary school textbooks, narratology
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá jednobuněčným mikroorganismem akantamébou (Acanthamoeba) a onemocněním, které způsobuje – akantamébovou keratitidou. Jedná se o onemocnění oka, které se vyskytuje především u lidí používajících kontaktní čočky. Jelikož akantaméba napadá zrakový aparát, část práce je věnována anatomii zraku, konkrétně oční kouli. Uvedeny jsou rovněž příznaky, diagnostika a léčba či prevence tohoto onemocnění. V práci jsou dále zmíněny jednotlivé druhy kontaktních čoček, hygiena kontaktních čoček, a především nebezpečí vyplývající ze špatné manipulace s nimi – riziko akantamébové keratitidy. Dotazníkovým šetřením na vybraných ZŠ a SŠ bylo zjištěno, že na ZŠ žáci kontaktní čočky téměř nepoužívají, na SŠ používá kontaktní čočky až 15 % z dotazovaných žáků. Z šetření mimo jiné vyplynulo, že na základní škole kontaktní čočky používá velmi malé množství žáků, přestože brýle jich potřebuje hodně. Na střední škole se postupně používání kontaktních čoček zvyšuje ať už z estetického nebo jiného hlediska. Oftalmologa navštěvuje pravidelně necelých 35 % dotazovaných. Byla provedena analýza šesti učebnic přírodopisu a biologie pro 8. ročník se zřetelem k výuce smyslového ústrojí – zraku. Zrakový aparát je ve všech analyzovaných učebnicích velmi dobře vypracovaný, chybí však kapitoly o hygieně zraku. V žádné z učebnic pro 8. nebo 7. ročník nebyla nalezena zmínka o akantamébě, ačkoliv je nemoc, kterou způsobuje aktuálním problémem. Navržena jsou praktická cvičení věnující se akantamébě (měňavkám obecně), zraku a kontaktním čočkám. K akantamébě jsou navržena praktická cvičení spojující přírodopis a tělesnou výuku, dále využití senného nálevu. V případě zraku je popsán 3D model oka z plastelíny a aktivity, kde si žáci vyzkouší běžné činnosti poslepu. V cvičeních s kontaktními čočkami je práce zaměřena na procvičení jemné motorky žáků a výuky formou vyprávění příběhů – naratologie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis examines unicellular microorganism of the genus Acanthamoeba, as well as the disease it causes – acanthamoeba keratitis. It is an eye disease, which occurs mainly in people using contact lenses. Since acanthamoeba attacks visual apparatus, several parts of the thesis are dedicated to the anatomy of said apparatus, especially to the eye ball. The symptoms, diagnostics, treatment as well as prevention of the disease are included as well. The thesis furthemore mentions individual types of contact lenses, their proper hygiene and care and most of all, the danger, that comes with improper handling – acanthamoeba keratitis. A survey, that took place among elementary school and high school students, found out, that almost none of the elementary school students wear contact lenses, whereas contact lenses are worn by approximately 15% of students at high school. Among other issues, the survey concludes, that only a small part of elementary school students prefers contact lenses to glasses, though glasses are needed by a vast majority of them. At high school level, wearing contact lenses becomes more common, for aesthetics or other reasons. Ophtalmologist is regularly visited by 35 % of interviewed students. An analysis of six different natural science and biology textbooks for the 8th grade of elementary school, with special focus on teachings regarding visual apparatus and eyesight, was conducted. Visual apparatus is mostly very well described, meanwhile chapters on proper hygiene are missing from all the textbooks. No reference to acanthamoeba was found in any of the books, although acanthamoeba keratitis is a current problem. In the end, the thesis presents practical lessons to improve teachings, focused on acanthamoeba (and amoebas in general), eyesight and contact lenses. Practical lessons regarding acanthamoeba connect natural science and physical education classes, or further utilization of hay infusion. Regarding eyesight, a 3D eyball model made out of coloured play dough is created and described, and common activities, carried out while blinded designed. Lessons regarding contact lenses focus on training of fine motoric skills and teaching through storytelling – naratology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Veselá 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Veselá 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Veselá 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Škodová 346 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 155 kB