velikost textu

Periodikum německé menšiny v Československu "Prager Volkszeitung" a Pražské jaro 1968

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Periodikum německé menšiny v Československu "Prager Volkszeitung" a Pražské jaro 1968
Název v angličtině:
Periodical of the German minority in Czechoslovakia "Prager Volkszeitung" and Prague Spring 1968
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Kokošková
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Id práce:
211986
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prager Volkszeitung, Pražské jaro 1968, média v Československu, německá menšina, vpád vojsk Varšavské smlouvy, Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti, Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČSSR, Rudé Právo, zakotvená teorie, kvalitativní analýza
Klíčová slova v angličtině:
Prager Volkszeitung, Prague Spring 1968, media in Czechoslovakia, German minority, invasion of the Warsaw Pact troops, Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti, Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČSSR, Rudé Právo, Grounded Theory, Qualitative analysis
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá pohledem dobového tisku z přelomu 60. a 70. let 20. století změnami v životě německé menšiny žijící na československém území, které v tomto období nastaly. Sleduje vliv obrodného procesu v rámci Pražského jara a následně projevy počínající normalizace na postavení německého obyvatelstva. Představuje zejména události roku 1968, které vedly k přijetí ústavního zákona č. 144/1968 Sb. o postavení národností. Zároveň mapuje sled událostí, které vedly k založení německé menšinové kulturní organizace Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti. Zachycen je rovněž vliv normalizačních změn na život německých občanů Československa. Práce se zabývá rovněž činností československých médií v období Pražského jara, přičemž se zaměřuje především na fungování jediného německy psaného periodika v tehdejším Československu Prager Volkszeitung. Součástí textu je rovněž kvalitativní analýza tohoto média, jakož i analýza Rudého práva. Analyzován byl způsob informování daných médií o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, za účelem jejich následné komparace. Aplikována přitom byla metoda zakotvené teorie. Cílem diplomové práce je srovnání způsobu informování periodika Prager Volkszeitung a oficiálního tiskového orgánu Komunistické strany Československa Rudé právo a následně zhodnotit, zda periodikum německé menšiny žijící v Československu informovalo své čtenáře o událostech odlišně či nikoliv.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis focuses on changes of the life of the German minority that was living in the Czechoslovak Socialist Republic at the turn of the 1960s and 1970s, in connection with the then press. The thesis deals with an influence of the reviving process, which is called Prague Spring and then the period of normalization on the progress of status of the German minority in the Czechoslovakia. The thesis presents events of the year 1968, that are related to the national minorities policy which led to reception of the Constitutional Act No. 144/1968 Coll., about the status of the national groups in the state. I also analyse the activisation of the members of the German minority for the purpose of formation of their cultural association named "Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti" (the Cultural association of the citizen of the German nationality in the Czechoslovak Socialist Republic), which was enabled on the ground of the aforesaid constitutional law. The text also deals with the start of the period of normalization and its consequences for the German minority. The thesis also analyses the Czechoslovak media at the turn of the 1960s and 1970s with special regard to the only periodical press in the German language called the “Prager Volkszeitung”. A very important part of the text is the analysis of “Prager Volkszeitung” and how it informed its readers about the invasion of the Warsaw Pact troops in August 1968 and its consequences. In the same way was also analysed the daily press "Rudé právo", which was an official newspaper of the Communist Party of Czechoslovakia. In the end, the results of the analyses of both media were compared. The method used to compare both medias was qualitative analysis, specifically the Grounded theory. The purpose of this diploma thesis is a comparison of the aforesaid two media to pronounce if there were some differences in the way how the German citizens living in the Czechoslovak Socialist Republic interpreted the events.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Kokošková 5.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Kokošková 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Kokošková 274 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB