velikost textu

Reflexe československé měnové reformy v dobových periodikách na Olomoucku v porovnání s celostátními periodiky s využitím archivních fondů KSČ Olomouc a KNV Olomouc

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe československé měnové reformy v dobových periodikách na Olomoucku v porovnání s celostátními periodiky s využitím archivních fondů KSČ Olomouc a KNV Olomouc
Název v angličtině:
The reflection of the czechoslovak monetary reform in periodic newspapers from Olomouc region in comparison to broadcast newspapers with use of the documents of KSČ Olomouc and KNV Olomouc
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karel Čapka
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavel Suk
Oponent:
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Id práce:
211966
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měnová reforma v Československu, rok 1953, cenzura tisku, krajský tisk na Olomoucku, Stráž lidu, Časopis Krajského národního výboru Olomouc, Svobodné slovo a Rudé právo
Klíčová slova v angličtině:
monetary reform in Czechoslovakia, year 1953, censorship of the press, regional press in Olomouc, Stráž lidu, Časopis Krajského národního výboru Olomouc, Free Word, Svobodné slovo a Rudé právo
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce měla za cíl provést analýzu zobrazení měnové reformy v roce 1953 v Československu v krajských tištěných médiích na Olomoucku (Stráž lidu a Časopis Krajského národního výboru) a porovnat vydávané zprávy na regionální úrovni s celostátním tiskem (Rudé právo a Svobodné slovo). Podrobnější vhled do situace přineslo i zkoumání archivních dokumentů politických orgánů (HSTD, tiskový odbor ÚV KSČ, KNV Olomouc a KV KSČ v Olomouci), které měly na starost analyzované noviny a cílem bylo zjistit, zda se dochovaly písemné pokyny jednotlivým redakcím o tom, jak mají v novinách a provedených ekonomických změnách referovat. K analýze archivních materiálů a dochovaných výtisků vybraných novin jsem zvolil historickou metodu přímou, historicko-srovnávací metodu a narativní analýzu. Bádání v archivech nepřineslo přímé důkazy o tom, že by příslušné státní orgány, které měly na starost analyzovaná periodika, předávaly pokyny o tom, co se má tisknou, do redakcí jednotlivých noviny. Ovšem to, že se nedochovaly zápisy o pokynech, ještě nevylučuje jejich existenci. Díky historicko-srovnávací metodě bylo možné na základě zkoumaného obsahu periodik zjistit, že napříč všemi tituly se objevovala stejná témata, která vyznívala vždy ve prospěch uskutečněných změn. Na základě narativní analýzy a interpretace otisknutého obsahu lze snadno zjistit, že je zde jednota v prezentování informací. Ačkoli krajské noviny měly rozlišný obsah zvláště kvůli využívání zpráv z regionu, jejich celkové pojetí a užívané slovní obraty byly naprosto v souladu s celostátním tiskem. Bylo tedy jedno, zda tehdy občan četl například Stráž lidu či Svobodné slovo. Oboje mělo stejný obsah a vyznění, pouze s rozdílem regionálního pojetí zpráv u krajských periodik. Je tedy patrné, že pokyny pro to, jak se má o měnové reformě psát, existovaly, jen se pravděpodobně nedochovaly nebo nebyly ani písemně zaznamenány. Stanovené cíle diplomové práce byly naplněny, ačkoli jsem předpokládal nalezení písemných pramenů s pokyny pro redakce jednotlivých periodik. Analýza mediálních obsahů v regionálních periodikách na Olomoucku přinesla zjištění, že regionální tisk postupoval při zpracování obsahu zcela jednotně s celostátním tiskem tak, aby veškeré zpravodajství vyznívalo prorežimně a vždy vše, o čem bylo referováno ve vztahu s reformou a zrušením přídělového systému, bylo podáváno tak, že se jedná o prospěch lidu díky budování socialismu a potírání kapitalismu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aimed to analyze the depiction of the monetary reform in 1953 in Czechoslovakia in the regional printed media in Olomouc (Stráž lidu and Časopis Krajského národního výboru Olomouc) and to compare the published reports at the regional level with the national press (Rudé právo and Svobodné slovo). A more detailed look into the situation was also provided by examining the archival documents of political authorities (HSTD, the press department of the KV KSČ in Olomouc and the KNV Olomouc) who were in charge of the analyzed newspapers and the aim was to find out whether the written instructions to individual editors on how to report about the economic changes in the newspaper were preserved. For the analysis of archival materials and preserved copies of selected newspapers, I chose the historical direct method, historical-comparative method and narrative analysis. Research in the archives did not provide direct evidence that the competent state authorities in charge of the analyzed periodicals passed instructions on what is to be printed about monetary reform to the editors of each analysed newspapers. However, the fact that the notes on instructions have not been preserved does not preclude their existence. Thanks to the historical-comparative method it was possible to find based on the examined content of periodicals that the same topics appeared across all titles, which always sounded in favour of the regime who made those economy shifts. The narrative analysis and interpretation of printed content make it easy to see that there is unity in presenting the information. Although the regional newspapers had varying content, especially because of the use of news from the region, their overall concept and topics used were entirely in line with the national press. It did not matter whether the citizen at that period read, for example, Stráž lidu or Svobodné slovo. Both had the same content and tone, only with the regional concept of news in regional periodicals. It is therefore clear that guidelines on how to write about monetary reform existed was probably either not preserved or were not recorded in paper. The goals of the thesis were fulfilled, although I supposed to find written sources with instructions for the editors of individual periodicals. The analysis of media content in regional periodicals in the Olomouc Region found that the regional press proceeded uniformly with the national press when processing content. All the news sounded pro-regime, and everything that was referred to the reform and abolition of the rationing system was always said to be for the benefit of the people through building socialism and combating capitalism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Čapka 12.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Čapka 403 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Čapka 404 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavel Suk 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB