velikost textu

Použití pomůcek a her při rozvoji čtení notového zápisu v počátečním klavírním vyučování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Použití pomůcek a her při rozvoji čtení notového zápisu v počátečním klavírním vyučování
Název v angličtině:
Using aids and games in the development of music reading in beginner piano lessons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Kotková
Vedoucí:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Jana Palkovská
Id práce:
211952
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
notový zápis, čtení notového zápisu, rytmické slabiky, intonační metody, hudební schopnosti, pomůcky, didaktické hry
Klíčová slova v angličtině:
music sheet, music reading, rhythm syllables, methods of intonation, musical skills, aids, educational games
Abstrakt:
Práce pojednává o pomůckách a možnostech jejich využití při nácviku čtení notového zápisu u začínajících klavíristů. V teoretické části uvádí metodická východiska pomůcek a her, význam čtení notového zápisu pro hudební život žáka i rozvoj jeho hudebních schopností a význam použití her ve výuce. V druhé části nalezne čtenář popis pomůcek, návrh činností (často her), doporučení vycházející z praxe apod. Empirická část se věnuje sledování dopadu používání pomůcek na několik žáků různých úrovní klavírních schopností.
Abstract v angličtině:
The subject of this work is aids and their possible use in teaching music reading to beginner pianists. The theoretical part presents the methodology behind aids and games, the importance of music reading for the musical activities of the pupils and for the development of their musical skills. It also explains the importance of using games in piano lessons. In the second part of this work you can find the description of the aids, recommendations for activities (often games), suggestions that are based on author’s experience etc. The third part describes the effect of using aids and games on a few pupils of different levels of piano skills.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Kotková 561 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Kotková 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Kotková 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 154 kB