velikost textu

Využití softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci ve škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci ve škole
Název v angličtině:
Using the Software Tools for Teamwork at School
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Slabý
Vedoucí:
Mgr. Petra Vaňková
Oponent:
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Id práce:
211949
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B IT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Týmová spolupráce, cloud, Microsoft Teams, Edmodo, Canvas Instructure, Workplace by Facebook, Google Hangouts Chat, porovnání, vícekriteriální rozhodování, Office 365, licence, scénáře
Klíčová slova v angličtině:
Team Collaboration, cloud, Microsoft Teams, Edmodo, Canvas Instructure, Workplace by Facebook, Google Hangouts Chat, comparison, multiple-criteria analysis, Office 365, license, scenarios
Abstrakt:
NÁZEV: Využití softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci ve škole AUTOR: Jiří Slabý KATEDRA: Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. ABSTRAKT: Práce se zaměřuje na problematiku softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci včetně jejich porovnání a nasazení v pilotním řešení na střední škole. S využitím rešerší literatury a internetových zdrojů, které souvisí s danou problematikou, je definována základní terminologie týkající se týmové spolupráce a jsou vytyčeny činnosti probíhající při týmové spolupráci. Je také provedena analýza softwarových nástrojů pro týmovou spolupráci, jsou stanovena vhodná kritéria výběru a jejich váhy a na jejich základě je kriteriální analýzou provedena komparace vybraných softwarových nástrojů. Cílem je zvolit vhodný nástroj pro týmovou spolupráci a navrhnout jeho využití ve škole. Na základě výsledků porovnání je vybrán a nasazen nástroj pro týmovou spolupráci Microsoft Teams, který nejlépe odpovídá požadavkům konkrétní školy. Přínosem práce je přehled a porovnání nástrojů umožňujících týmovou spolupráci a komunikaci; přínosem jsou zároveň navržené scénáře a praktické informace ohledně využití softwarových týmových nástrojů ve škole. Přínos práce spočívá také v popsání postupu nasazení a zprovoznění vybraného nástroje Microsoft Teams. V rámci práce je shrnuto doporučení pro další praxi. KLÍČOVÁ SLOVA: Týmová spolupráce, cloud, Microsoft Teams, Edmodo, Canvas Instructure, Workplace by Facebook, Google Hangouts Chat, porovnání, vícekriteriální rozhodování, Office 365, licence, scénáře
Abstract v angličtině:
TITLE: Use of Software Tools for Teamwork at School AUTHOR: Jiří Slabý DEPARTMENT: Department of Information Technology and Education SUPERVISOR: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. ABSTRACT: The work is focused on software tools for teamwork including comparison and deployment in a pilot solution in a particular high school. By conducting searches in literature and Internet resources related to the given topic, basic concepts related to teamwork are described and activities that take place within the scope of teamwork are outlined. Software tools for teamwork are analyzed, suitable selection criteria and their weights are set, and a comparison of selected software tools is performed using multiple-criteria analysis. The aim is to choose a suitable tool for teamwork and to propose its use in a particular school. Based on the results of the comparison, the Microsoft Teams team collaboration tool is selected and deployed because it matches the needs of a particular school in the best way. The benefit of this work is an overview and comparison of tools that enable teamwork and communication; the proposed scenarios and practical use of software team tools at school are beneficial, too. Another benefit of the work lies in describing how to deploy the selected Microsoft Teams tool. The thesis work summarizes recommendations for further practical use. KEYWORDS: Team Collaboration, cloud, Microsoft Teams, Edmodo, Canvas Instructure, Workplace by Facebook, Google Hangouts Chat, comparison, multiple-criteria analysis, Office 365, license, scenarios
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Slabý 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Slabý 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Slabý 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Vaňková 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB