velikost textu

Obraz pralesa v diele O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz pralesa v diele O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány
Název v češtině:
Obraz pralesa v díle Stařec, který četl milostné romány
Název v angličtině:
The image of rainforest in a work The old man who read love stories
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Hroncová
Vedoucí:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Id práce:
211948
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Luis Sepúlveda|prales|román pralesa|příroda
Klíčová slova v angličtině:
Luis Sepúlveda|rainforest|novel of rainforest|nature
Abstrakt:
Abstrakt Úlohou tejto bakalárskej práce je zamerať sa na pojatie témy pralesa a preskúmať jeho význam v románe čilského spisovateľa Luisa Sepúlvedy – O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány. Inšpirovaný svojimi skúsenosťami zo stretnutia s indiánskym kmeňom Shuarov a so samotnou amazonskou prírodou, autor v tomto románe predstavuje prales ako živú bytosť, ktorej človek nie je nadradený ani podradený, ale má ju chápať ako rovnocennú a musí ju rešpektovať a prijať jej zákony. Práca sa takisto zoberá výskytom a vývojom danej témy v rôznych obdobiach hispanoamerickej literatúry rovnako ako aj žánrom, vyplývajúcim z tejto tematiky, nazývaným román pralesa. Kľúčové slová: Luis Sepúlveda, prales, O starcovi, ktorý rád čítal ľúbostné romány, román pralesa, príroda
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is focus on topic of rainforest and to explore its meaning in a novel of chilean writer Luis Sepúlveda – The old man who read love stories. Inspired by his own experience of meeting indian Shuar tribe and amazonian nature, author in this novel presents rainforest as live being to which a human is not subordinate nor superordinate but he has to take it as equal and he has to respect it and accept its laws. This work is also dealing with presence and development of the topic in different periods of hispanoamerican literature as well as with a genre called the novel of rainforest, which follows from this topic. Key words: Luis Sepúlveda, rainforest, The old man who read love stories, novel of rainforest, nature
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Hroncová 612 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Hroncová 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Hroncová 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 645 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 152 kB