velikost textu

Vizuální komunikace českých handmade módních značek na sociálních médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální komunikace českých handmade módních značek na sociálních médiích
Název v angličtině:
Visual Communication of Czech Handmade Fashion Brands on Social Media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Mazínová
Vedoucí:
Mgr. Irena Řehořová
Oponent:
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Id práce:
211946
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této magisterské diplomové práce je zjistit, jak dnešní handmade módní značky tvoří svou vizuální identitu na sociálních mediích, jaká je jejich vizuální prezentace na těchto sociálních mediích a jaké používají komunikační nástroje. Zaměřím se především na lokální handmade módní značky, které jsou poměrně nové na českém marketingovém trhu, ale celkem zdatné ve vizuální komunikace pomocí sociálních médií. Speciálně jsem se zaměřila na sociální síť Instagram, která je v současné době nejvyužívanější vizuálně založenou sociální sítí. Diplomová práce je vedena jako teoreticko-výzkumná. V teoretické části je první úsek věnován k zpracování tématu vizuální komunikace a vztahu obrazu s textem. Druhá polovina se věnuje sociálním médiím, a to zejména nejvyužívanějším sociálním sítím v současnosti. Pro zodpovězení mých výzkumných otázek jsem použila metodologii kvalitativního výzkumu, a jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Získané data z rozhovorů jsou analyzovány a kategorizovány, pomocí čehož jsou rozkrývány strategie vizuální komunikace vybraných módních značek. Výsledkem je komparace analyzovaných dat, z které jsem došla k závěru, že všechny módní značky májí svou určitou strategii vizuální komunikace na sociálních mediích. Tato strategie se u všech značek liší, jelikož každá značka se soustředí na jinou oblast, ať už vizuální komunikace, či komunikace jako takové. Zjištěné výsledky se však vztahují pouze na tuto diplomovou práci a nelze je aplikovat obecně, jelikož byl výzkum proveden na vzorku pouze čtyř respondentů. Klíčová slova: Vizuální komunikace, sociální média, sociální sítě, módní značky, vizuální prezentace.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this master's thesis is to find out how today's handmade fashion brands create their visual identity on social media, what is their visual presentation on these social media and what communication tools they use. I will focus mainly on local handmade fashion brands, which are quite new on the Czech marketing market, but quite proficient in visual communication using social media. I specifically focused on social network Instagram, which is currently the most used visually-based social networking site. The diploma thesis is conducted as theoretical research. In the theoretical part, the first section is devoted to the topic of visual communication and the relationship between the image and text. The second part deals with social media, especially the most used social networks in the present. I used a qualitative research methodology to answer my research questions, and I chose semi- structured interviews as a data collection method. The obtained data from the interviews are analyzed and categorized, which reveals the strategies of visual communication of selected Czech handmade fashion brands on social media. The result is a comparison of the analyzed data, which I came to the conclusion from that all fashion brands have a certain strategy of their visual communication on social media. This strategy is different for all brands, as each brand focuses on different areas, whether visual communication or communication as such. However, the findings are only relevant to this thesis and cannot be applied in general, as only four respondents were surveyed. Key words: Visual communication, social media, social networks, fashion brands, visual presentations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Mazínová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Mazínová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Mazínová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Řehořová 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Švantner, Ph.D. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 152 kB