velikost textu

Phytomyxid infection of the seagrass Halophila stipulacea: phylogeny, distribution and new insights into its life cycle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phytomyxid infection of the seagrass Halophila stipulacea: phylogeny, distribution and new insights into its life cycle
Název v češtině:
Nádorovka infikující mořskou trávu Halophila stipulacea: fylogeneze, distribuce a nové poznatky o životním cyklu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Viktorie Kolátková
Vedoucí:
RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Id práce:
211890
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 10.09.2022
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Phytomyxea, invazní mořská tráva, souběžná migrace, parazit mořských trav, Tetramyxa, Plasmodiophora
Klíčová slova v angličtině:
Phytomyxea, invasive seagrass, comigration, seagrass parasite, Tetramyxa, Plasmodiophora
Abstrakt:
ABSTRAKT Mořské nádorovky (Cercozoa: Phytomyxea) představují skupinu obligátních, biotrofních eukaryot parazitujících na řasách, oomycetech a řadící se mezi tři taxony, obecně považované za patogeny mořských trav. Kvůli svému nenápadnému vzhledu bývají v přírodě pozorovány pouze ojediněle a o jejich diverzitě, distribuci či životních cyklech je dodnes dostupných jen velmi málo informací. Za účelem širšího porozumění těchto záhadných mořských protistů byl v rámci této práce proveden rozsáhlý výzkum nádorovky napadající invazní mořskou trávu Halophila stipulacea. K přiblížení její ekologie, zeměpisného rozšíření a fylogenetického zařazení v rámci třídy Phytomyxea byla použita široká škála metod, zahrnující pozorování in situ, světelnou a elektronovou mikroskopii a molekulární analýzy. Přítomnost daného druhu byla potvrzena v Rudém, Středozemním i Karibském moři, naznačujíc možnou souběžnou migraci parazita s hostitelem v globálním měřítku. Z fylogenetického hlediska představuje tato nádorovka prvního a dosud jediného popsaného zástupce environmentální skupiny „TAGIRI-5“, která, vedle již ustanovených řádů Plasmodiophorida a Phagomyxida, tvoří zřejmě zcela novou větev třídy Phytomyxea. Shromážděná data o promořenosti jednotlivých zkoumaných populací mořských trav a období výskytu infekce vykazují zajímavý sezónní trend platný pro Středozemní moře. Práce rovněž diskutuje nové poznatky ohledně životního cyklu a disperzních mechanismů tohoto organismu. Klíčová slova Phytomyxea, invazní mořská tráva, souběžná migrace, parazit mořských trav, Tetramyxa, Plasmodiophora 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Marine phytomyxids (Cercozoa: Phytomyxea) represent a group of obligate biotrophic eukaryotes known for infecting several algae and oomycetes and counted among three taxa generally reported to behave as seagrass-pathogens. Due to their low-key nature, they are observed only sporadically and very limited information about their diversity, life cycles or distribution is available. In order to extend the knowledge of this enigmatic group of marine protists, an extensive research on a phytomyxid found in the invasive seagrass Halophila stipulacea was carried out. In situ observations, light and scanning electron microscopy and molecular methods were used to approach the species’ ecology, geographical range and phylogenetic placement within the class Phytomyxea. The organism was confirmed to be present in the Red, the Mediterreanean and the Caribbean Sea, suggesting a potential case of a host-parasite comigration on a global scale. Phylogenetically it represents the first and so far the only described member of the “TAGIRI-5 environmental clade” – possibly a whole new order within the Phytomyxea, outside the already established Plasmodiophorida and Phagomyxida. The infection rates and times of occurrence are specified for all the finding-sites, indicating an interesting seasonal pattern in the Mediterranean Sea. Furthermore, new insights into the phytomyxid’s life cycle and dispersal mechanisms are discussed. Key words Phytomyxea, invasive seagrass, seagrass parasite, comigration, Tetramyxa, Plasmodiophora
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Viktorie Kolátková 4.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Viktorie Kolátková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Viktorie Kolátková 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Vohník, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 152 kB