velikost textu

Postmodernities in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 49

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postmodernities in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 49
Název v češtině:
: Postmoderní prvky v The Crying of Lot 49 Thomase Pynchona
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Cranfordová
Vedoucí:
Erik Roraback, Ph.D.
Oponent:
Stephan Delbos, M.F.A.
Id práce:
211889
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
postmodernismus|Thomas Pynchon|The Crying of Lot 49|Francois Lyotard|nedůvěra v metanarace|velké vyprávění|malý narativ|paranoia|realita|reálno|pravda|subjektivita|pluralita|simulakrum|simulace|spektákl|komunikace|informace|význam|textualita|historicita|konzumerismus|kapitalismus|masová kultura|komodita|současná společnost|mýtus
Klíčová slova v angličtině:
postmodernism|Thomas Pynchon|The Crying of Lot 49|Francois Lyotard|incredulity towards metanarratives|grand narrative|little narrative|paranoia|reality|the real|truth|subjectivity|plurality|simulacrum|simulation|spectacle|communication|information|meaning|textuality|historicity|consumerism|capitalism|mass culture|commodity|contemporary society|myth
Abstrakt:
Abstrakt Thomas Pynchon je považován za jednoho z klíčových postmoderních spisovatelů. Tato bakalářská práce zkoumá jakým způsobem jeho román The Crying of Lot 49 zobrazuje současnou společnost použitím některých „postmodernit” – různých aspektů postmodernismu a klíčových konceptů postmoderní literatury. Dokonalá definice postmodernismu, která yb ho celistvě vysvětlila není zatím možná (a možná nikdy nebude), a tak tato práce dosahuje svého cíle za pomoci několika postmoderních teorií vyvinutých v druhé polovině dvacátého století a jejich aplikování při čtení tohoto díla. Tato práce se zakládá promárně na dílech některých z nejdůležitějších postmoderních filozofů a teoretiků jako jsou Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Guy Debord, Fredric Jameson a Linda Hutcheon, jejichž představy o postmodernitě značně odpovídají s těmi osaženými v The Crying of Lot 49. Postmoderní prvky, kterými se práce zabývá, jsou např. nedůvěra k metanarativům, ontologický pluralismus a s ním spojená konspirace a paranoia, simulakrum a spektákl. Společnost vyobrazená v knize představuje systém mocenských struktur a změť simulaker, hnané komoditním fetišismem a ovládané proudem obrazů a reklam, stírajících rozdíly mezi reálným a nereálným. Tato bakalářská práce nisméně dokazuje, že společnost vyobrazená v románu reflektuje vnější společnost mimo něj, tedy společnost, jejíž součástí je sám čtenář. Oedipa, hlavní postava románu, se snaží dohledat dědictví svého bývalého zesnulého přítele aby mohla vykonat jeho závěť a přitom přestává rozeznávat rozdíly mezi reálným a nereálným. Musí se zorientovat ve spletité realitě současné společnosti pozdního kapitalismu, ve které hledá souvislost, a čtenář se ocitá v podobné situaci, kdy hledá význam a souvislost v tomto románu. Díky přirozené textualitě uvnitř i mimo román jsou protagonistka i čtenář sváděni k automatickému hledání vzorců ve složitém systému znaků, kterému neustále čelí (ať už je to ve světě románu, textu románu či ve světě čtenáře), přestože je možná nahodilý. Historická přesnost románu i hry obsažené v něm je zpochybněna vzhledem k samotné nejistotě reality a pravdy, neboť je vřejmé, že i autor je tvůrcem svého vlastního vesmíru. Je tudíž důležité se vyvarovat nadměrné interpretaci znaků, které The Crying of Lot 49 prostupují.
Abstract v angličtině:
Abstract Thomas Pynchon is considered one of the key postmodern authors. This BA thesis aims to explore the way his novel The Crying of Lot 49 reflects contemporary society by utilizing some of the “postmodernities”: the different aspects of postmodernism and key features of postmodern literature. An ultimate definition which would explain postmodernism completely is not possible yet (and perhaps never will be) and so this thesis achieves its aim by studying multiple postmodern theories developed in the second half of the 20th century and applying them to the reading of this novel. The thesis draws primarily upon the work of some of the most important postmodern philosophers and theorists such as Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Guy Debord, Fredric Jameson and Linda Hutcheon whose ideas about postmodernity correspond greatly with those employed in The Crying of Lot 49. The postmodern features which the thesis looks at are those such as the mistrust in metanarratives, ontological plurality and the related notions of conspiracy and paranoia, the simulacrum and the spectacle. The society portrayed in the novel represents a system of power structures and entangled orders of simulacra, driven by commodity fetishism and ruled by a flow of images and advertisements, breaking the boundaries between the real and the non-real. However, the thesis shows that the society depicted in the novel is a reflection of the society outside of the novel: the society that the reader themselves is part of. Oedipa, the protagonist of the novel, ceases to recognize the differences between the real and the non-real while she is trying to discover the legacy of her late ex-boyfriend in order to be able to execute his will. She must navigate her way through the labyrinthine nature of her reality and the present late capitalist society as she searches for coherence within them. The reader finds themselves in a similar position where they search for meaning and coherence within the novel. The inherently textual nature of the reality both inside and outside of the novel causes that the protagonist and the reader are both being tempted to automatically look for patterns in the complex system of signs with which they are being faced – be it the world of the novel, the text of the novel, or, the world of the reader – even though this system might be based on arbitrariness. The historical accuracy of the novel (and of the play within the novel) is itself questioned given the uncertainty of reality and truth, as it is clear that the author too is the projector of his universe. Thus, it is important not to overinterpret and overanalyze the signs pervading The Crying of Lot 49 when dealing with this novel.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Cranfordová 654 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Cranfordová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Cranfordová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Erik Roraback, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stephan Delbos, M.F.A. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Justin Quinn, Ph.D. 153 kB