velikost textu

Hra ve filosofické a didaktické reflexi a uplatnění simulačních her ve výuce společenských věd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hra ve filosofické a didaktické reflexi a uplatnění simulačních her ve výuce společenských věd
Název v angličtině:
The Game in the Filosofical and Pedagogical Reflection and Use of Simulation Games in Social Sciences Teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Němcová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Id práce:
211881
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fenomén hry, didaktická hra, teorie hry, výukové metody, simulace, simulační hra, hra s rolemi
Klíčová slova v angličtině:
game phenomenon, didactic game, game theory, teaching methods, simulation, simulation game, role play
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku lidské hry, a to z několika hledisek, a sice z filosofického, pedagogického a didaktického. Práce je strukturována do tří částí. Teoretická část se zabývá filosofickými úvahami týkajících se fenoménu hry, kde hra vystupuje zejména jako princip ontologický, a teorií hry, která je analyzována podle vybraných autorů. Druhá část se poté věnuje hře užívané v pedagogickém procesu, respektive didaktické hře jako výukové metodě v oblasti společenských věd a jejího významu ve vyučování na ZŠ a SŠ. Praktická část je zaměřena na uplatnění simulačních her v rámci výuky vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the issue of human game, from several points of view, namely philosophical, pedagogical and didactic. The work is structured into three parts. The theoretical part deals with the philosophical considerations concerning the game phenomenon, where the game is based mainly on the ontological principle and the game theory, which is analyzed by selected authors. The second part then deals with the game used in the pedagogical processes, or the game as a teaching method in the field of social science and its importance in teaching at primary and secondary schools. The practical part is focused on simulation games implementation within the social science - education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Němcová 891 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Němcová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Němcová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB