velikost textu

Stravování žáků druhého stupně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stravování žáků druhého stupně
Název v angličtině:
Alimentation of secondary school pupils
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Bílková
Vedoucí:
Mgr. Jana Koptíková
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
211872
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Strava, stravování, žáci, druhý stupeň, výživa
Klíčová slova v angličtině:
food, diet, nourishment, pupils, BrE lowery secondary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Zdravá strava je dnes nejenom důležitý aspekt života jako takového, ale stále více diskutované téma na školách a jedna z kapitol předmětu Výchova ke zdraví. Díky včasné prevenci můžeme zabránit vzniku civilizačních chorob, jako jsou ischemická choroby srdeční, diabetes mellitus, rakovina, nebo obezita. Všem těmto chorobám se díky zdravé stravě, dostatku pohybu a vedení ke zdravému životnímu stylu dá předejít. Zlom ve vývoji člověka nastává v období dospívání, a proto mne zajímá, zda se žáci sídlištní základní školy stravují v souladu s výživovými doporučeními, či nikoliv. To je také cílem této práce. Zjistit do jaké míry se žáci druhého stupně stravují zdravě, zda se jejich stravování vzhledem k vývoji dětí v důsledku dospívání zlepšuje a ve které oblasti stravování nebo stravovacích návyků dosáhli žáci nejlepších a nejhorších výsledků. Práce má dvě části. V teoretické části jsem se zabývala zdravím a vhodným stravováním adolescentů obecně. Tato část vychází z odborné literatury zabývající se zdravím, zdravím dětí a doporučenou výživou populace, zejména pak výživou dětí na druhém stupni základní školy. Na základě dosavadních poznatků týkajících se zdravého stravování jsem v praktické části srovnávala obecné požadavky na výživu s výsledky žáků základní školy. Dále pak tato část zahrnuje projekt žáků 8. ročníku, ve kterém si sami sestavovali vhodný jídelníček na celý den. Strukturovaný dotazník vyplnilo 188 žáků sídlištní základní školy v Praze od 6. do 9. ročníku na podzim roku 2018. Projektu Zdravý jídelníček se zúčastnilo 24 žáků 8. ročníku. Tento projekt probíhal v zimních měsících školního roku 2018/2019. Jedná se o sídlištní základní školu na okraji Prahy na Černém Mostě. Školu navštěvuje kromě českých dětí i mnoho žáků jiných národnostní, vč. romských žáků, dále žáci s různými poruchami učení a chování. Z hlediska složení obyvatel sídliště je zde mnoho sociálně slabých rodin. Všechny tyto faktory by stravování dětí mohly ovlivnit. Výzkumný předpoklad 1, který zněl, že více než 50 % žáků se stravuje s výživovými doporučeními, byl potvrzen u 10 z 16 zkoumaných položek. Výzkumný předpoklad 2, který zněl, že s přibývajícím věkem se stravování žáků zlepšuje, se potvrdil pouze u 3 z 16 položek. Výzkumný předpoklad 3 zněl, že žáci 8. a 9. ročníků se stravují nejlépe. Tento předpoklad se potvrdil u 4 z 16 zkoumaných položek. Výzkumný předpoklad 4, že žáci mají nedostatečný příjem vody a neslazených nápojů, byl ověřován pouze ve třech položkách. V položce 15 nebyl potvrzen a v položkách 16 a 17 ano. Výzkumný předpoklad 5, že žáci mají nedostatečný příjem zeleniny, byl zkoumán a potvrzen pouze u položky 8. Z vyhodnocení dotazníku vyplynulo, že bychom se při výchově dětí ke zdravému životnímu stylu měli zaměřit zejména na příjem a množství slazených tekutin, na pravidelný příjem potravy a zejména na to, aby děti snídaly, a také na konzumaci zeleniny. V projektu, který navazoval na tento strukturovaný dotazník, žáci sestavovali vlastní zdravý jídelníček tak, aby pokryl denní potřebu kalorií odpovídající jejich věku. Projekt měl ukázat žákům, jak se stravovat zdravě, jak často a kolik potravin by měli za den zkonzumovat. Na základě jejich hodnocení, bylo zjištěno, že většina žáků projekt hodnotila kladně, pouze dvě hodnocení byla negativní, a že díky tomuto projektu zjistili, kde a jak vyhledávat informace (celkem 10 žáků). Ověřili si vlastní způsob stravování (11 žáků). Získali nové tipy na rozšíření a obohacení jídelníčku (celkem 4 žáci). KLÍČOVÁ SLOVA žáci 2. stupně, zdravá strava, správné stravovací návyky, příjem tekutin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Healthy diet isn’t only important aspect of life, but also an important topic discussed within school system and one of the main chapters of Education of health. Thanks to early prevention this can save from many deceases like ischemic heart decease, diabetes mellitus, cancer or obesity. All of these can be prevented thanks to healthy eating, exercising and leading healthy lifestyle. Puberty is one of the main points of person’s life, that’s why I was interested if pupils of middle school are eating within nutrition recommendation or not, which is also the main topic of this thesis. I wanted to research to what point young people are eating healthy, if they are getting better with their food choices and where they have the best and the worst results in their eating habits. The thesis is divided to two parts. The first part is focused on healthy and recommended eating of teenagers in general. The sources are mainly literature focused on healthy eating, health of children and teenagers and recommended eating for children in middle school. The second part is focused on comparison between general requirements for healthy eating and the results of survey of children in middle school. This part also includes project of 8th grade students, in which they solely put together a healthy diet for whole day. The survey was filled by 188 pupils of middle school of General Janoušek in Prague from 6th graders to 9th graders in autumn 2018. In project “Healthy diet” participated 24 students of 8th grade. This project was conducted within winter months 2018/2019. The school’s pupils are from different backgrounds, including pupils with learning disabilities and from socially unstable families, which can also influence their eating habits. The first research assumption was more than 50 % pupils are eating within the nutritional recommendation. This was proved in 10 out of 16 cases. The second was that children have better eating habits by getting older, which was proved only in 3 out of 16 cases. The third research assumption was that 8th and 9th graders have better eating habits. This was proved in 4 out of 16 cases. The fourth assumption was that pupils lack of water intake and non-sugary drinks. This was verified in 3 points. Point 15 wasn’t confirmed, but in 16 and 17 they were. The fifth assumption as that pupils don’t eat enough vegetables, which was researched and confirmed in 8th point. In conclusion of the survey and its results, we should be focused with children’s education on healthy eating on the intake and amount of sugary drinks, regular eating habits and mainly on the habit of eating breakfast and vegetables. The purpose of pupils' project was to educate them about the healthy amount of food intake in a day for their age group. In conclusion, they rated this project as positive impact, only two pupils saw this as negative. It was proven that thanks to this project the pupils learned how to search for information (10 pupils), they checked their own food intake (11 pupils) and they learned new tips how to innovate and make their eating habits better (4 pupils). KEY WORDS Middle-graders, healthy diet, correct eating habits, water and drink intake
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Bílková 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Bílková 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Bílková 286 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Koptíková 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB