velikost textu

Práce třídního učitele s pravidly života ve třídě 1. stupně základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce třídního učitele s pravidly života ve třídě 1. stupně základní školy
Název v angličtině:
Teacher´s work with organizational a behavioral rules at a primary school class
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Renata Kunzmannová
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Id práce:
211871
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kázeň, faktory ovlivňující kázeň ve třídě, pozitivní klima, strategie řešení nekázně, motivace, pravidla
Klíčová slova v angličtině:
discipline, factors affecting class discipline, positive climate, school class management, strategies to address discipline, motivation, rules
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je postihnout a charakterizovat možné příčiny vyvolávající nekázeň ve třídě, zjistit souvislost mezi nekázní žáků na prvním stupni základní školy a zvolenými učitelskými strategiemi řešení nekázně a uvedení možných prostředků regulující chování a učení žáků s ohledem na udržení pozitivního klimatu třídy. Praktická část popisuje akční výzkum vybrané třídy a inovaci zavedených kázeňských prostředků na základě doporučení odborné literatury, závěrů z teoretické diplomové části a zkušeností z praxe. Množství faktorů, jako například psychický vývoj žáka, osobnost učitele a žáka, styl učení, postoj žáka ke škole, temperament nebo vybrané učitelovy prostředky k regulaci chování a učení žáka, ovlivňují kázeň ve třídě a mohou přispívat k problémovému chování. Vhodným výběrem strategií a výchovných prostředků založených na respektujícím vztahu učitele a žáka může být omezeno rušivé chování žáka, a tím ovlivněno i celkové budování pozitivního klimatu třídy. Výzkum analyzuje výchovná opatření a navrhuje účinná opatření pro udržení kázně a regulaci chování. Nastavení třídních pravidel a jejich důsledné dodržování je považováno za jedno z nejúčinnějších opatřeních proti nekázni. Závěr diplomové práce poukazuje na důležitost reflexe práce s výchovnými opatřeními, efektivitu zavedených opatřeních udržující kázeň a jejich dopad na klima třídy.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to describe and characterize possible causes of class indiscipline, to find a connection between non-disciplinary pupils at primary school and chosen teacher strategies for dealing with indecision and to introduce possible means of regulating pupil’s behavior and learning with respect to maintaining positive class climate. The practical part describes the action research of the selected class and the innovation of the established disciplinary means based on the recommendations of professional literature, conclusions from the theoretical diploma part and practical experience. A number of factors, such as pupil's psychological development, teacher and pupil personality, learning style, pupil's attitude to school, temperament, or selected teacher's means to regulate pupil behavior and learning, influence classroom discipline and can contribute to problem behavior. Appropriate selection of strategies and educational means based on a respectful teacher-pupil relationship can reduce pupils' disturbing behavior and thus affect the overall building of a positive classroom climate. Research analyzes educational measures and suggests effective measures to maintain discipline and regulate behavior. The conclusion of the thesis points out the importance of the teacher 's reflection on the work with educational measures, the effectiveness of the established measures maintaining discipline and their impact on the classroom climate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Kunzmannová 575 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Kunzmannová 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Kunzmannová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 155 kB